Szűrő
 • X . Országos református énekverseny elődöntője volt Kassán


  Ősi dallamok, ifjúsági énekek csendültek föl 2016. november 13–án az ország keleti régiójában megrendezett X. Országos Énekverseny elődöntőjén Kassán.
  Az énekverseny célja a református egyház énekeskönyvében található zenei örökség ápolása, továbbadása, énekeink nemzeti és kulturális megmentése és református énekirodalmunk méltó megbecsülése.
  A gyerekek kategóriánként versenyeztek.
  Továbbjutók:
  I. kat.
  André Péter – Szilice
  Griger Emily Viktória – Kassa
  Majerčák Marina – Kassa

  II. kat.:
  Dócs Anna – Kiskövesd
  Bányácski Bianka – Kiskövesd

  III. kat.
  Gablyasz Andrea – Kassa

  VI. kat. /csoport/
  Toma Dániel, Kántor Eszter, Dócs Anna – Bodrogszerdahely

  VII. kat. /csoport/
  - Bányácski Bianka - Kiskövesd, Keresztúry Eszter - Nagykövesd, Vida Boglárka - Ladmóc
  - Erdélyi Dorottya, Ferencz Krisztina, Kováč Csenge, Köteles Lilla - Kassa

  Nagy teljesítmény volt a gyerekektől, akik szépen, tisztán énekelve magasztalták az Urat.
  Az országos döntőre 2016 november 26-án kerül sor Rimaszombatban.
  „Ahol énekelnek ott él a múlt, ott fakad a jövő.“
  Balla Sarolta (egyházzenei tanácstag)

 • Tinik a Biblia körül

  A konfirmációi előkészítő első alkalmain a Bibliával ismerkednek meg a legtöbb gyülekezetben a fiatalok, hiszen mindaz, amiről a felkészítő ideje során tanulnak, vagyis református hitünk alapigazságai a Szentírás alapján állnak. A fiatalok megtanulják a Biblia felosztását, könyveit, eredeti nyelvüket, vagy éppen az első magyar fordítóját, és az is nagy hangsúlyt kap a felkészülés során, hogy a Bibliát forgatni, használni is tudják azok, akik a református hit tanításaival ismerkednek. Fontos ez, hiszen az ige egyháza vagyunk, s különösen fontos ezt a reformáció 500 éves jubileumára készülve hangsúlyozni, amely reformáció során hangzott el a Sola Scriptura, vagyis egyedül a Szentírás alapigazság is. 

  A Szentírás fontosságáról nem lehet elég sokat beszélni annak a korosztálynak, amely keresi önmagát, az élet fontos elemeit, és kutatja a kapaszkodókat is; ezért is volt a Biblia annak a 24 órás alkalomnak a témája, amelyre 2016. november 17-18. napokon a deregnyői tanulmányi központban került sor. A konfirmációi elkészítőre járó fiatalok, gyülekezeteink tini korosztálya csütörtökön délelőtt érkezett Deregnyőbe, hogy a Biblia köré „telepedjen”. Kiss Miklósnak, az alkalom koordinátorának köszöntését követően Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese nyitó áhítatában azért is hálát adott, hogy közel annyian vannak jelen ezen az alkalmon, mint amennyien tavaly az egyházmegye területén konfirmáltak. Az ebédet megelőzően még egy kis játék következett Molnár Éva vezetésével, amely a különböző helyről érkezők közötti távolságtartást is oldotta egy kicsit, s mindamellett kiderült, hogy a fiatalok mennyi mindent tudnak a Bibliáról. A téma tényleges feldolgozása az ebéd után következett, hiszen három előadásban volt szó arról, hogy a Biblia Isten szava, ami megváltoztatja az életet, s utat mutat az igére figyelő ember számára. Az előadásokban ugyancsak a Zempléni Egyházmegye lelkipásztorai, Böszörményi Tamás, Molnár István és Szopó Ferenc szóltak a fiatalokhoz, amiket kiscsoportos megbeszélés, feldolgozás követett. A vacsorát követően egy vetélkedőben mérhették össze a csapatok a tudásukat, amit Kása Melinda napzáró áhítata követett. Másnap, Blanár Gabriella igei útmutatásával indult a nap, s az ezt követő előadás már a hallottak alkalmazásáról szólt, mivel Blanár Erik arról beszélt a fiataloknak, hogy hogyan olvassák a Szentírást. Az igére való figyelést helyben is kipróbálták az ifjak, hiszen csoportos feladat volt egy-egy bibliai szakasznak a közös feldolgozása, értelmezése, az ige üzenetének a megtalálása, majd pedig annak „bemutatása”. A 24 órás alkalomnak nevezett Konfi együttlét nem csupán jó hangulatú volt, hanem a szervezők reményei szerint bibliaolvasásra serkentő, az igére figyelésre buzdító, amit egy-egy visszajelzés is igazol.

  Az alkalmon készült képek a Képtárban tekinthetők meg.

 • Közös hálaadó istentisztelet a Zempléni Egyházmegyében

  Ez év tavaszán a felvidéki sajtót bejárta a hír, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szolgálatát, magyar közösségeken belüli tevékenységét Magyarország kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egymilliárd forint összegű támogatásban részesítette. A támogatás egy részéből Komáromban, Rimaszombatban és Kassán egy-egy nagyobb beruházás valósul meg, de ezek mellett a helyi kis közösségek, gyülekezetek megerősítését, épületfelújítását is prioritásként kezelte egyházunk a támogatás igénylésekor. A támogatásnak ez utóbbi célra, vagyis a helyi közösségek megerősítésére szánt részét arányosan osztotta le egyházunk vezetősége az egyházmegyék között, s így a Zempléni Egyházmegye 115 100 Euró összegben részesült, amely összeget már az egyházmegyei tanács osztotta szét a támogatást igénylő, kérvényt benyújtó gyülekezetek között. A fenti keretből egyházmegyénk 13 gyülekezete részesült, s a magyarországi támogatás új épületek építésére elkülönített keretéből a zétényi gyülekezet templomépítési terve is 8000,- Euróval lett támogatva, vagyis egyházmegyénk 14 építkezése, felújítása lett idén Magyarország jóvoltából támogatva. 

  A Zempléni Egyházmegye 14 gyülekezetében kezdődött meg, vagy éppen folytatódott a már korábban elkezdődött felújítás, építkezés. Tavasztól a lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek vállalkozókat kerestek, egyeztettek, több helyen lapátot fogtak, betont kevertek és dolgoztak, újítottak és szépítettek, hogy egyházi ingatlanjaik megújuljanak. Több esetben régóta elmaradt feladatok lettek elvégezve, forráshiány miatt a gyülekezetek előtt, talán éveken keresztül görgetett problémák lettek elhárítva. Már a tervezéskor, az igénybejelentések idején is nyilvánvaló volt, hogy nagyon sokféle feladat lesz a támogatásnak köszönhetően elvégezve, de a projektek lezárásakor, az elvégzett munkálatokért történő hálaadás tervezésekor ez igazolást is nyer. A támogatásnak köszönhetően elvégzett feladatok sokfélesége az alábbi felsorolásból is kitűnik: Bacskában a templom belső berendezésének cseréjére került sor; Csarnahón a lelkészlak tetőzete lett felújítva; Hardicsán a parókia tetőzete újult meg; Királyhelmecen a templom teljes külső felújítása történt meg; Kiskövesden a templomfalak vizesedése lett megszüntetve; Kistárkányban a parókia tetőfelújítására került sor; Ladmócon a lelkészlak elavult nyílászárói lettek kicserélve, valamint a konyha betonozása és burkolása is megtörtént; Nagygéresben a műemléktemplom belső falainak felújítása és festése történt meg; Nagykövesden a lelkészlak tetőzetének cseréjére került sor; Nagytoronyán a lelkészlak tetőzete lett lecserélve; Örösben a gyülekezeti terem bővítésére és korszerűsítésére került sor; Szűrnyegen a templom külső festését végezték el; Zemplénben a templom külső falainak részbeni átvakolására és festésére került sor; Zétényben az új templom külső és belső befejezése történhetett meg.
  A fenti munkálkodó gyülekezeteket és a beruházások mértékét látva elmondható, hogy ilyen sok helyen, ilyen sokféle felújítási munka még nem valósult meg egyszerre az egyházmegye területen és a teljes támogatást figyelembe ugyanez elmondható egyetemes egyházunk vonatkozásában is. Gyülekezeteink fő feladata nem az épületek újítása, de hogy szolgálatát végezni tudja olykor-olykor az épületek felújításával, állagmegóvásával, vagy mint Zétény esetében, egy új templom építésével is foglalkozni kell. Az, hogy mindez megvalósulhatott sok feladatot el kellett végezni, sok vállalkozónak, presbiternek, gondnoknak, lelkipásztornak a felújítással járó feladatokba is be kellett állni, amiért köszönet, mint ahogy köszönet a támogatást nyújtó Magyarország kormányának is. De mindeneket előzzön meg a Szentháromság Istennek adott hálaadás, aki személyeket, döntéshozókat indított, vagy éppen segítőket rendelt, hogy a felsorolt munkálatok el legyenek végezve. A közös hálaadás alkalmára, amikor a Zempléni Egyházmegye 14 teljesen, vagy részben megújult épületéért adunk hálát, 2016. november 27-én 14:00 órai kezdettel a királyhelmeci református templomban fog sor kerülni. Erre a hálaadó istentiszteletre, a közös örvendezésre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnöksége Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, valamint a Zempléni Református Egyházmegye elnöksége Kandi Csaba esperes és Asszonyi Árpád egyházmegyei gondnok szeretettel vár mindenkit.

 • Tudományos konferencia Kassán

  A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, több más intézménnyel, szervezett, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal és az Abaúj-Tornai Egyházmegyével együtt nemzetközi tudományos konferenciát szervez „Társadalmi kérdések – teológiai reflexiók” címmel. A konferenciára 2016. november 24-én Kassán kerül sor (Kovács u. 15) a következő program szerint:

  • 9:00 – Résztvevők regisztrációja
  • 9:30 – Köszöntő, rektori és dékáni megnyitó - Doc. RNDr. Tóth János, PhD., a Selye János Egyetem rektora és Mgr. Lévai Attila, PhD., a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja – Komárom
  • 9:45 – Bevezető áhítat: Mgr. Fazekas László, püspök – Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
  • 10:00 – Társadalmi kérdések – teológiai reflexiók – Dr. Barnóczki Anita, PhD. – Sárospataki Református Teológiai Akadémia – Sárospatak
  • 10:30 – Permanentná formácia kňazov Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie a je prínos k rozvíjaniu duchovného rozmeru v živote spoločnosti na Slovensku – Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove - GTF PU – Prešov
  • 11:00 – A 103. zsoltár ekologikus összefüggései – prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. - - GTF PU – Prešov
  • 11:30 – kávészünet
  • 11:50– Jogkövetés biblikusan (A jog teológiai igazságkritériumai) - JUDr. ThDr. Rákos Loránt, PhD. - SzRKE
  • 12:20 – A házasságkötési eskü problematikája. – Ing. Kis Jolán, PhD. , SJE RTK – Komárom
  • 13:00 – Ebéd
  • 14:30 – Egy diakóniai felmérés utóélete - a SZRKE szeretetszolgálatában végzett felmérés értékelése. – Mgr. Ibos Henriett, SzRKE Diakóniai Központja
  • 15:00 – A fogyatékosság jelenségének keresztyén értelmezése – Mgr. Haris Szilárd. PhD., SzRKE Diakóniai Központja
  • 15:30 – A cigányság integrációjának társadalmi és egyházi kihívásai napjainkban - ThDr. Kálmán Csaba, MRE Veszprémi Egyházmegye
  • 16:00 – kávészünet
  • 16:20 – Anyanyelvváltási tapasztalatok és nyelvi szórványosodás a felvidéki magyar református közösségben – ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. – SJE RTK - Komárom
  • 16:50 – kerekasztal-megbeszélés, a konferencia kiértékelése
  • 17:30 – Tájékoztató a SJE RTK életéről, kiadványairól - Mgr. Lévai Attila, PhD. – dékán és Mgr. Czinke Zsolt, PhD.- hallgató - SJE RTK – Komárom
  • 18:00 – Záró áhitat: Mgr. Orémus Zoltán, esperes - SzRKE Abaúj-Tornai Református Egyházmegye

  A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt e konferenciára.

 • X. egyházmegyei adventi szavalóverseny

  A Kisgéresi Református Egyházközség immár 10. alkalommal szervezi meg ez esztendőben a már hagyományossá vált adventi szavalóversenyét, amelyre a Zempléni Egyházmegyéből várja az istenes versekkel készülő szavalókat. A december 4-én, azaz advent második vasárnapján sorra kerülő szavalóversenyre négy kategóriában lehet nevezni:

  1. kategória: ovis – 3. osztályos tanulók
  2. kategória: 4-6. osztályos tanulók
  3. kategória: 7-9. osztályos tanulók
  4. kategória: felnőttek 18-99 éves korosztály

  A minden bizonnyal tartalmas délutánra nem csak a szavalókat és hozzátartozóikat, hanem a verseket szerető, irodalom iránt érdeklődőket is várják.

 • Immunerősítő bált szerveztek Kisgéresben

  November 5-én a Kisgéresi Református Nőszövetség jótékonysági bált rendezett a parókia nyílászárói kicserélésére. Ami miatt ez a bál kissé más lett, mint a többi, az amiatt volt, hogy a hátterében nagyon sok tenni akaró ember munkálkodott. Ez sem lett volna még olyan különleges dolog, ha mindezt nem hatalmas lelkesedéssel teszik. Sablonossá vált gondolat, de nagyon igaz, ha szeretettel, örömmel végzed a munkád, az nem is munka, hanem szolgálat. A bált retros hangulatúra vettük, és mindenkit biztattunk arra, hogy kutasson a szekrény mélyén, szedje elő a dohos ruhákat, menjen el egy turkálóba báli öltözékért. Az eredmény bámulatos volt! Micsoda „kincsek” kerültek elő! Nem győztünk egymáson csodálattal nevetni. „A vidám szív a legjobb orvosság” – mondja az Ige, és bizony, aki ott volt egy jókora immunerősítőt kapott az őszi nyálkás, esős időszakban. 

  Titkon abban is reménykedem, hogy a bálnak az is a hozadéka lesz, hogy a lelkészi „csapat”, aki szintén jelen volt a bálban, és mosolygott, meg nyitott volt, meggyőzi azokat a bálozókat, akik eddig félve kopogtak be a parókia ajtóin, hogy ezentúl bátran jöjjenek tanácsot, vigasztalást, eligazítást, megerősítést kérni tőlünk, vagy csak egyszerűen elbeszélgetni (mert mi is emberek vagyunk).
  Egyébként rengeteg tanulsága volt a bálnak, sokat tanultam belőle. Már csak egyet osztanék meg, amit a nőszövetségi facebook csoportunkban is írtam: Érdekes, hogy felnőtt emberek, mennyire komolyan vették a beöltözést, ami arra vall, hogy a felnőttek is szeretnek játszani, amiről eszembe is jutott a kedvenc igeversem (az egyik): „én már mellette voltam mint kedvence, és gyönyörűsége voltam mindennap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben... (és még ajtóról is van benne szó néhány igevers után)…Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva mindennap, ajtófélfáimat őrizve.” (Péld 8,30.34)

 • Nt. Papp Zoltán lelkipásztorra emlékeztek Bodrogszentesen

  Idén emlékeztek a bodrogszentesi, bolyi, vékei, szinyéri és zétényi gyülekezetek tagjai Nt. Papp Zoltán egykori lelkipásztorukra, születésének 100. és halálának 20. évfordulója kapcsán. Ez alkalomból 2016. október 31-én, az öt gyülekezetből érkezettek közös reformációi Istentiszteleten vettek részt a szentesi gyülekezet templomában. A szépen megtelt templomban, Nt. Szopó Ferenc lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. A gyülekezet, az istentisztelet után együtt vonult át Nt. Papp Zoltán lelkész sírjához, ahol a 90. zsoltár eléneklése után elhelyezték a gyülekezetek koszorúját. Szopó Ferenc lelkipásztor, a Zsidókhoz írott levél 13. részéből vett Igével hangsúlyozta az emlékezés és a hálaadás, valamint a példaadó élet fontosságát: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsidók 13,7). Kiemelte, hogy Isten minden időben gondoskodik arról, hogy az Ő Szava eljusson hozzánk és elvégezze bennünk a maga munkáját, s ehhez egyszerű, de Neki engedelmes embereket tud és akar felhasználni. A rövid megemlékezést a 421. dicséret eléneklése zárta.

  „Papp Zoltán, Nagykaposon született, az alapiskola elvégzése után a Munkács-i Kereskedelmi Akadémián szerzett érettségi bizonyítványt. Teológiai tanulmányait Losoncon és Sárospatakon végezte. 1940-tól szolgálta Mennyei Atyját és Anyaszentegyházát egy nagyon nehéz történelmi helyzetben, melyet világháborúk árnyékoltak be. A lelkipásztori szolgálatot Mokcsamogyoróson kezdte, majd Bajánházán, Kisdobronyban, Szomotoron és Nagykaposon is szolgált. 1947-től, egészen nyugdíjba vonulásáig volt a bodrogszentesi, bolyi, vékei, szinyéri és zétényi gyülekezetek lelkipásztora. Írásban fennmaradt prédikációi mutatják, hogy igehirdetéseit a Szentírás tekintélyének komolyan vétele, a bibliai szöveg igényes elemzése és annak mai életre való alkalmazása jellemezte. Visszaemlékezve többen elmondták, hogy igehirdetéseit átszőtte gazdag élettapasztalata, hallgatni őt érdekfeszítő és tanulságos volt. Nt. Papp Zoltán minden alkalmat megragadott, hogy Jézus követőivé nevelje a gyülekezet tagjait, az Istennel való kapcsolatuk kiépítéséhez, a Hozzá vezető út megtalálásához segítette őket. Élete összeforrt gyülekezeti tagjainak életével. Nem volt nyüzsgő közéleti személy, de mindenütt ott volt, ahol szükség volt a segítségére. Mint nyugdíjas lelkész, itt élt hitvestársával, csöndesen, szerényen, haláláig. Idén, amikor születésének 100. évfordulóján emlékezünk rá, adjunk hálát Istennek, hogy ismerhettük őt, hogy életünk gazdagabb lett általa. Gondoljunk arra, hogy Isten Igéje oly sokszor erőt adott már, és ma is, az emlékezés napjaiban, amikor Őrá és más szeretteinkre emlékezünk, vigasztalja szívünket. Gyülekezetünk egykori lelkipásztorának emléke, Istentől legyen áldott!” (Részlet a SZENTESI TÜKÖR című gyülekezeti lapban megjelent megemlékezésből).

www.reformata.sk

 • Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

 • A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

 • A Szap-Nyáradi Református Egyházközség április első hétvégéjén kétnapos gyülekezeti kiránduláson vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes pályázat útján valósította meg. A projekt célja a térség reformáció korabeli templomainak megtekintése a Reformáció 500. évfordulójának emlékére.

www.reformatus.hu

 • Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált Budapesten. A háromnapos rendezvényre több ezer diák, gyülekezeti csoport és énekkar érkezett a Kárpát-medence minden részéről.

 • Kimondott kimondatlan kérdéseink – Siba-Rohn Hilda, a Budai Református Egyházközség lelkésze gyereknevelésről szóló sorozatának hatodik része.

 • Az Egyházak Világtanácsa (EVT) közleményében felszólította az egyiptomi elnököt, hogy haladéktalan tegyen intézkedéseket a vallási közösségek védelmében.

www.parokia.hu

 • Közösen tettek bizonyságot áldozócsütörtökön este a kunszentmiklósi keresztyén közösségek a település főterén, egy közös istentiszteleten.

 • Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.

 • Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.