Mi szolgál üdvösségünkre?

AddThis Social Bookmark Button

Kegyelem Néktek és békesség a mi Mennyei Édesatyánktól és az Ő Egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, Megváltó Jézusunk! Töredelmes szívvel és bűnbánó lélekkel hajtjuk meg fejünket előtted, hogy őszinte és nyílt szívvel tegyünk vallást a mi bűneinkről. Tudjuk, érezzük, hogy az elmúlt időszakban is számtalanszor vétettünk ellened és felebarátaink, szeretteink ellen gondolatainkkal, szavainkkal, vagy tetteinkkel egyaránt. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor megfeledkeztünk keresztyéni kötelességeinkről, hivatásunkról, és úgy viselkedtünk, mint azok, akik hitetlenek. Megvalljuk előtted számtalan hibánkat és tévedéseinket, és szeretnénk megváltozni. Ehhez kérjük isteni gondviselésedet, szeretetedet és útmutatásodat. Kérünk, áldd meg igyekezetünket, ajándékozz meg új szívvel, alázatos lélekkel és szilárd hittel, hogy így harcolhassunk a gonosz minden csábítása ellen. Szent Fiadért kérünk, akinek drága vére értünk ontatott a keresztfán: hallgasd meg könyörgésünket, Atyánk! Ámen.

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? /Jak 2,14/

Kedves Testvéreim!
A felolvasott vers első hallásra úgy tűnik, mintha éles ellentétben állna Pál apostol Rómabeliekhez írott levele 3,28 versével, ahol ezt olvassuk: „Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” A valóságban azonban tökéletes összhang van a két levél között, mivel tudjuk, hogy az igaz hit a jócselekedetek végzésében nyilvánul meg. Aki számára a jó cselekedetek semmit sem jelentenek, annak hite halott. Tudjuk, hogy manapság mennyi ember van, aki örömmel hangoztatja, hogy az ő hite bizony szilárd alapokon áll.
Csakhogy nem elég csupán abban hinni, hogy Isten létezik, és hogy az Ő Szent Fia, Jézus Krisztus meghalt a keresztfán a mi bűneinkért. Isten önmagát tagadná meg, ha mindenkinek magától értetődő módon megbocsátana a Krisztus váltsághalála alapján. Isten igazsága ugyanis megkívánja, hogy az ember váltságdíjat fizessen bűneiért. E váltságdíj maga a halál. Mivel azonban Isten nemcsak igazságos, hanem megbocsátó és minket mérhetetlenül szerető Isten, ezért nem engedte, hogy az ember elpusztuljon a harag súlya alatt. Ezért küldte el az idők teljességében a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Ő, mint tökéletes Isten és tökéletes, bűntelen ember magára vállalja a bűnös ember vétkeit.
Jézus kereszthalála, a bűnösökért kiontatott szentséges vére és harmadnapi győzelmes feltámadása haszontalan mindazok számára, akik nem bánják meg vétkeiket. Jézusunk megváltását csak akkor nyerjük el, ha minduntalan töredelmes szívvel megvalljuk előtte gyarlóságunkat, megútáljuk vétkeinket, és elismerjük, hogy egyedül Jézus Krisztus kiontatott vére az, amely minden bűnünktől megszabadít minket. Ezért szükséges a mi életünkben is a rendszeres bűnbánat és bűneink megvallása. Csak ilymódon erősödik meg törékeny hitünk. Csak így tapasztalhatjuk meg, hogy egész bensőnk megbékél az Istennel. Az Efézusi levélben Pál apostol vallja, hogy mindnyájan, akik hiszünk, Isten alkotása vagyunk, aki jócselekedetek véghezvitelére teremtett minket. E cselekedeteket előre elrendelte az Úr, hogy ezek szerint éljünk. (2,8kk)
Akinek a hite halott, annak nem változik meg sem a szíve, sem az akarata. Az ilyen hit értéktelen az Isten előtt. Az ilyen ember önmagát hazudtolja meg. Ahhoz, hogy hitünk mindig élő és igaz hit legyen, szükséges az Istenhez való naponkénti megtérés és az igaz bűnbánat. Az igaz hit úgy nyilvánul meg, mint Istentől kapott erő, amely képessé teszi az embert a jócselekedetek végzésére. Jakab szerint a hit halott önmagában, ha nincsenek cselekedetei. (2,17) Hasonlít a testhez, amelyben már nincs lélek. A halott hit nem hárítja el az utolsó ítélettől való félelmet, és nem adja az üdvösség bizonyosságát sem. Az ilyen hit tehát nem vezet a megváltáshoz.
Mi szolgál tehát üdvösségünkre? A szívből fakadó hit, amely a megváltáson alapszik. Egyedül a Jézus vére vált meg bennünket, semmi más. Ezért adja az Úr, hogy hitünk mindig igaz és őszinte legyen. Isten kegyelme által hozzon olyan jó gyümölcsöket amelyek kedvesek az Isten előtt. Mert ezek a Lélek gyümölcsei: a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, a szelídség és önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. (Gal 5,22 kk) Isten minket úgy segéljen! Ámen.

Imádság: Könyörülő Istenünk, Megváltó Jézusunk! Ismét leborulunk szent színed előtt, és köszönjük tanításodat. Most is biztattál minket, hogy ne félj, te kicsiny nyáj, mert neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy te. Ne félj, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. (Ézs 43) Köszönjük, hogy megszabadítottál minket a gonosz erejétől, a pokol kapuitól a mi Megváltó Jézusunk vére által. Kérünk, adj nekünk olyan engedelmes szívet és szilárd hitet, hogy ezt soha el ne feledjük, hanem mindenkor erre figyelmeztessük felebarátainkat is. Munkáld bensőnkben a jó cselekedetek iránti szándékot is. Ne engedd, hogy hitünk elcsüggedjen, halott hitté váljon. Lelked által engedd, hogy naponként hozzád forduljunk, és igaz bűnbánatot tartsunk. A Jézusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és tégy minket alkalmassá és késszé az Úrvacsora vételére. Ámen.