Szűrő
 • Vasárnapról Vasárnapra - Kiss Miklós

  Az Örösi Református Egyházközség lelkipásztorának igei üzenete.

  http://youtu.be/W4RzXnjz7oQ

 • Vasárnapról Vasárnapra - Györky Szilvia

  Az Alsómihályi Református Egyházközség lelkipásztorának igei üzenete.

  http://youtu.be/wvUpZVrzgu0

 • Istentiszteleti módok járvány idején

  A koronavírus-járvány nyilvánvalóan új kihívások elé állította a gyülekezeteket, a lelkipásztorokat is. Az örök, Krisztusról szóló változatlan örömhírt kell változatos formában, az eddig megszokott keretektől eltérően, azokból kilépve továbbadni. Ezeket az új, a legtöbb esetben most tanult formákat, kommunikációs csatornákat, lehetőségeikhez mérten igyekeznek a lelkipásztorok, a szolgáló testvérek felfedezni és kihasználni. Ugyanakkor az új formák keresésében, az üzenet átadási módjának kiválasztásában meghatározó az a közeg, illetve közösség is, amelyben az evangélium továbbadását a járvány idején is végezni kell. A lehetőségek közül többen az internetet, a különböző tartalmat megosztó felületeket használják ki. Az igehirdetéseket több helyen nyomtatott formában juttatják el a gyülekezet tagjaihoz hétről-hétre. Ez esetben is sok pozitív visszajelzés van, akár a Zempléni Egyházmegyén belül is, melyekben elmondják, hogy a nyomtatott üzenetet többször is elolvassák, szomszédoknak továbbadják, ami örvendetes. És vannak gyülekezetek, amelyek a település hangosbemondóján keresztül kapják meg a lelki táplálékot, mert az adott helységben ezen a csatornán tudják a legtöbbeket megszólítani. Ezek közé a települések közé tartozik Ladmóc is, ahol erről a szolgálatról, illetve a szolgálat megváltozott formájáról egy kisfilmet is készítettek, amit most megosztunk.

  A feladat adott, a tanítvánnyá tételre, az evangélium átadására vonatkozó krisztusi parancs a megváltozott körülmények között is változatlanul hangzik. Így kell most is ültetni, plántálni, és öntözni kinek-kinek a lehetőségéhez mérten: „ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr” (1Kor 3,5). „Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (1Kor 3,7). Kérjük az Urat, hogy adja meg a gyülekezetek és egész egyház növekedését az alternatív módokon hangzó igehirdetések által is! 

  http://youtu.be/fNzRjZ9_RBQ

 • Vasárnapról Vasárnapra - Demes Tibor húsvéti üzenete

  A Hardicsai Református Egyházközség lelkipásztorának húsvéti örömüzenete.

  http://youtu.be/qVURs_ZCl6g

 • Vasárnapról Vasárnapra - Szopó Ferenc húsvéti üzenete

  A Bodrogszentesi Református Egyházközség lelkipásztorának húsvéti örömüzenete.

  http://youtu.be/aD61pl32rns

 • Vasárnapról Vasárnapra - Tarr Ferdinánd húsvéti üzenete

  A Kistárkányi Református Egyházközség lelkipásztora osztja meg húsvéti üzenetét. 

  http://youtu.be/3KO-PqdWeLk

 • Generális Konvent húsvéti körlevele


  Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!
  Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka. Sok-sok imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel készül a keresztyén világ, s benne mi, reformátusok is Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére.

  A húsvétot követő negyven napos felkészülési időszak hasonlóan fontos, hiszen átéljük és megéljük a húsvét csodáját, a feltámadás mindent átjáró örömét, azt a teljes örömöt, ami a megváltott keresztyén emberek ismertetőjegye. Húsvét a kezdete és a kiindulópontja a keresztyén ember örömének, hiszen az evangélium örömhír, a keresztyénség pedig az öröm vallása. Ez az öröm nem holmi könnyed vígasság, nem evilági „örömködés”, hanem a mi örömünk, a Krisztusban és Krisztus által legyőzött szomorúság.

  Húsvétnak ezen a szent ünnepén tetszett az Istennek úgy próbára tenni minket, hogy el kell engednünk mindent, ami az ünnepi megszokás része volt. Most húsvétkor a harangszó a televízió vagy az internet elé hívogat minket, az úrvacsorát nem a lelkész kezéből vesszük, elmaradnak az ünnepi köszöntések és kézfogások. Egyetlen egy dolog maradhat most meg: a Krisztusban elnyert szabadítás, s a Megváltó bennünk teljessé lévő öröme. Így lehetünk mégiscsak gyülekezetben összegyülekezés nélkül, így lehet templommá minden otthon, s így kapaszkodhat össze lélekben mindenki, aki osztozik a húsvét örömében.

  Krisztusban elnyert új életünk, tőle kapott apostolságunk ennek az örömnek a megélésére és hirdetésére hatalmaz fel bennünket, különösen is ebben az időszakban, szolgálva és könyörögve azokért, akik még nem ismerik a feltámadt Krisztust és a megszabadított ember örömét. Tudva és nem felejtve Megváltónk szavát:

  „…kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,24b)

  2020 húsvétján

  Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

  Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok - Dunamelléki Református Egyházkerület

  Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület

  Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület

  Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

  Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház

  Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

  Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház

  Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

  Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület

  Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület

 • Vasárnapról Vasárnapra - Tóth Szilvia nagypénteki üzenete

  A Bári-Csarnahói Református Egyházközség lelkipásztora, Tóth Szilvia osztja meg nagypénteki üzenetét.

  Alapige: „Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2,5-11)

  http://youtu.be/Yf198kzWgeM

 • Vasárnapról Vasárnapra - Demes Tibor virágvasárnapi üzenete szlovák nyelven

  Tibor Demes, reformovaný farár: „Verím! Pomôž mojej nevere” (Mk 9,24)
  Zemplínske Hradište

  Text: Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre, priviedol som k Tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha, a kde ho len pochytí, lomcuje ním; penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A On im odpovedal takto: Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne! A priniesli ho k Nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval (chlapcom); tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa (Ježiš) jeho otca: Odkedy sa mu to stáva? Odpovedal: Od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami! Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere! Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho! (Mk 9,17-25)

  http://youtu.be/eOMjwn_g15k

 • Vasárnapról Vasárnapra - Molnár Éva virágvasárnapi üzenete


  A Királyhelmeci Református Egyházközség lelkipásztora, Molnár Éva osztja meg virágvasárnapi üzenetét. 

  Alapige: „Miután ezeket elmondta, továbbhaladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide! Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,28-40)

  http://youtu.be/1P7lQAsGTEw