Ablakcsere a csarnahói református templomtoronyban

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni hegyek egyik szép völgyében található a Csarnahói Református Egyházközség és temploma, amely műemlék templom, és amely 1793-ban épült. De mégis a legrégebbi adatok a templom meglétéről az 1600-as évekből származnak, amikor már létezett itt református gyülekezet, s a gyülekezetnek fa-temploma is volt. A templom azonban még abban a században leégett. 1628-ban a gyülekezetnek saját prédikátora is volt. Korabeli írásokból tudjuk, hogy egy megmaradt fadarabon az 1662-es évszám volt olvasható, tehát ez a legrégebbi biztos adat, amely a templom meglétéhez fűződik. A gyülekezet csak később kezdett kőtemplom építésébe. A mai templomot 1793. július 8-án szentelték. Erről a torony homlokzatán, a bejárat fölött beékelt emléktábla tanúskodik. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.

Az utóbbi esztendők kedvezőtlen időjárása jelentős mértékben megrongálta a templomon található valamennyi ablakot, melyeket szükséges volt (lett volna) megújítani, ill. kicserélni. Mivelhogy a Csarnahói Református Egyházközség önerejéből nem lett volna képes műemlék temploma ablakainak a megújítására, ezért fordult Kassa Megye Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy anyagilag is segítse a templom ablakainak a cseréjét. Kassa Megye Önkormányzatának anyagi segítsége (1.000,- Euró) a toronyban található három ablak cseréjét tette lehetővé. Ezek az ablakok nagyon rossz állapotban voltak. Világos dióbarna árnyalatú égerfából készültek az új ablakok úgy, hogy az ablakok eredeti történelmi értékeit továbbra is hűen őrzik. Az ablakok csodálatos módon újulhattak meg a Reformáció 500. évfordulójának emlékévében, Nagy Tamás Nagykövesdi asztalosmester szakmai tudása és ügyes keze munkája nyomán, aki gondos odafigyeléssel készítette ezeket a jó minőségű ablakokat.

Szeretnénk megköszönni és kifejezni hálánkat Kassa Megye Önkormányzatának, hogy jó szívvel nyújtottak segítséget eme terv, eme pályázat megvalósítása során, hogy kicserélhessük templomunk régi, elavult, sajnos használhatatlanná vált, hiányos és elkorhadt ablakait. Az új ablakok reménység szerint hosszú éveken át töltik majd még be eredeti rendeltetésüket.

„Közel van az Úr minden Őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik Őt szeretik.” (Zsolt 145,18-20a)

Itt van Isten köztünk - Könyvbemutató Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button


Ismerős lehet a címben szereplő idézet a református gyülekezetekben, hiszen egyik gyakorta énekelt dicséretünk első soraként szívesen énekeljük. És ismerős lehet e mondat igazságának valósága azok számára, akik a hittestvérek közösségében, vagy akár csak ketten-hárman a Jézus nevében vannak együtt és érzékelik az Úr jelenvalóságát. S történhet ez azért, mert az Isten valóban közöttünk, velünk van, Ő maga tett erre nézve ígéretet, amely ígéret a világ végezetéig valóság. 

Itt van Isten köztünk – hirdeti immár a Zempléni Református Egyházmegye által kiadott könyv is, amely az egyházmegye református templomait mutatja be. A százhatvan oldalas kiadvány harmincnyolc templomot ismertet meg az olvasóval Németi Róbert fotográfus fényképei által. Az istentiszteleti helyekről készült felvételek mellett gyülekezetenként egy-egy igevers is gazdagítja a kötetet. A templomok rövid történetével is meg lehet ismerkedni a különösen szép kiadvány által, amely templomok sorában több Árpád-kori is van, de olyan is, ami ez esztendőben lett felszentelve. Az Itt van Isten köztünk címet viselő a Zempléni Református Egyházmegye templomait bemutató kötet ünnepélyes bemutatójára 2017. december 10-én, a kisgéresi kultúrházban 14:00 órakor kezdődő Bethlen Kata egyházmegyei szavalóverseny keretében kerül sor, amely könyvbemutatóra szeretettel várnak mindenkit.
A könyv a bemutató napján a helyszínen, azt követően a Lelkészi Hivatalokban vásárolható meg.

Csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről - Lelkészbeiktatás volt Kiskövesden

AddThis Social Bookmark Button

November 12-én szolgálati helyén, Kiskövesden, ünnepi istentiszteleten iktatták be Langschadl István református lelkipásztort.

Az istentisztelet bevonulással kezdődött. Ez nem túlzás, mert közel 40 lelkész indult el a gyülekezeti teremből a templomba, ahol Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele 9. részének 19-23. versei alapján. Az igehirdetés után Kendi Csaba, a zempléni egyházmegye esperese jelképesen átadta a lelkipásztornak a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. Előtte rövid igei biztatással olyan szolgáló életet kívánt a lelkésznek, amelyben nem lehet kiégni. Elmondta, hogy mindig úgy lépjen majd a szószékbe, hogy lelkesedéssel, erőbevetéssel, ha némelykor megfáradva is, de mindig újrakezdve tudja szolgálni Isten népét, az anyaszentegyházat és a magyar nemzetet.
Tóth Géza gondnok az Apostolok cselekedetei 26. részének 18. versével, valamint az igéhez kapcsolódó gondolatokkal köszöntötte az immár hivatalosan is őrhelyére álló lelkipásztort. Előtte a nőszövetség elnöknőjével, Nemes Ruzsenával a gyülekezet ajándékát, egy palástot helyezett a vállára, szimbolizálva a gyülekezet szerető ölelését.
Ezt követően Langschadl István emelkedett a szószékre, s tartotta meg immár beiktatott lelkészként első igehirdetését. Felvett igéje a Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele 2. részének 2. verse volt, mely így hangzik: „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről”. A mély és tartalmas prédikáció után a köszöntések sora következett.
Előbb a lelkésztársak szavai, akik egy-egy igeverset, zsoltár-részletet helyeztek a beiktatott lelkész szívére. A zempléni és ungi lelkipásztorokon kívül megtiszteltek bennünket azok a lelkipásztorok is, akik gyülekezetünkben születtek, de a szolgálat országszerte elszórta őket. Így jelen volt Fecsó Yvett, ifj. Hranyó Mihály, Kassai Gyula, Lévai Attila és Sallai Tibor. De jelen volt a beiktatott lelkipásztor nagybátyja, Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese Apácaszakállasról, és Miklós István, anyagyülekezetének, Füleknek a lelkipásztora is. A lelkipásztorok után Fekete Vince főgondnok köszöntése hangzott el.
Ezután a kiskövesdi gyülekezet vegyeskórusa, az – erre az alkalomra gyermekekkel kiegészült – Mustármag bibliaórás csoport, valamint a gyülekezeti tagok szép zenés-verses köszöntői következtek. Ezt követően a füleki gyülekezet gondnokának és a nagykövesdi gyülekezet presbiternőjének szavai és áldáskívánása hangzott el. Az önkormányzat és saját nevében Máté Ágnes kiskövesdi polgármester asszony kérte Isten áldását a lelkipásztor munkásságára és életére. A beiktatott lelkipásztor a köszöntéseket, ajándékokat és a biztató szavakat meghatódva köszönte meg.
Az ünnepség Fazekas László püspök áldásával, nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével ért véget. Utóbbi olyan szépen zengett, hogy valószínűleg az anyaországig hallatszott.
Mindezek után a meghívottak a helyi kultúrházban, az istentiszteleten résztvevők pedig a gyülekezeti terem udvarán szeretetvendégségen vettek részt.
Köszönet a presbitériumnak, a nőszövetségnek, továbbá azon személyeknek, akik segédkeztek az előkészületekben, hogy biztosítsák az ünnepi esemény gördülékeny és magas színvonalú lebonyolítását. Mindezért legyen Istené a dicsőség!
Ezúton is kívánom, hogy Langschadl István lelkipásztori tevékenysége segítse gyülekezetünk gyarapodását, Istenhez való közelebb kerülését Jézus Krisztus által. Annak a 6 évnek az alapján, amióta nálunk szolgál, hiszem hogy Isten segítségével gyülekezetünk építő, gyarapító és megtartó vezetője lesz.

A beiktatott lelkipásztorral készült beszélgetés alább meghallgatható:

Egyházmegyei Közgyűlés volt Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button


A hideg, esős őszi napon jó volt belépni a befűtött, még illatában is a frissességet, tisztaságot árasztó felújított kisgéresi templomba, ahol 2017. november 26-án került sor a Zempléni Református Egyházmegye közgyűlésére. A délután 14:00 órakor kezdődő együttlétre az egyházközségek hivatalos küldöttei mellett vendégek és gyülekezeti tagok is érkeztek, hogy a közgyűlés előtti istentiszteleten Urunk igéjére figyeljenek. Blanár Erik helyi lelkipásztor a zsoltáros szavaival köszöntötte a gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát Molnár Éva királyhelmeci lelkipásztor végezte az Ez 26,25-27 igeversek alapján, kihangsúlyozva, hogy az Isten kőszív helyett hússzívet akar adni az embernek, a legtöbbet adja Lelke által, amit csak adhat. Az igehirdető rámutatva a „kőszívű” ember tulajdonságaira és a „hússzívű” ember jellemzőire hangoztatta, hogy szív-emberekké kell válni, olyanokká, akik Isten Szentlelke által mások számára is tudnak élni és szolgálni. 

Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és az egyházmegyei tanácsülésekről is a jegyzőkönyvek felolvasásával számolt be. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az idén megvalósult egyházmegyei rendezvények mellett a gyülekezetekben végbement beruházásokról, felújításokról is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a kistárkányi egyházközség és a nagybári egyházközség kérvénye legyen továbbítva, amiket az egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjai ugyancsak jóváhagytak. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Sor került még a királyhelmeci és a kisgéresi gyülekezetek kérvényének tárgyalására is. Mindkét esetben földcsere ügyében folyamodtak a gyülekezetek az egyházmegyei tanácshoz, amelynek jóváhagyása után került az ügy a közgyűlés elé, ahol e kérvényeket ugyancsak megszavazták. Az Egyházmegyei Közgyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően a helyi lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
A közgyűlésen készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

Molnár Éva igehirdetési szolgálata a közgyűlésen:

Pintér Béla koncert a tiszacsernyői ökumenikus templomban

AddThis Social Bookmark Button

A keresztyén könnyűzenét szívesen hallgatók körében jól ismert Pintér Béla neve, hiszen e műfajban talán a legismertebb zenei előadó a Kárpát-medencében. A keresztyén zenei fesztiválok gyakori előadója 2017. november 29-én 17:00 órai kezdéssel a tiszacsernyői ökumenikus templomban ad koncertet, amelyre a helyi gyülekezet mindenkit szeretettel vár.

Bethlen Kata adventi szavalóverseny

AddThis Social Bookmark Button


Bethlen Kata adventi szavalóversenyre kerül sor 2017. december 10-én a Kisgéresi Református Egyházközség szervezésében. Az idén 11. alkalommal megszervezésre kerülő egyházmegyei szavalóversenyre az istenes versekkel készülő szavalókat várják, kicsiket és nagyokat egyaránt, de a gyerekek mellett felnőttek is jelentkezhetnek. A különböző kategóriák a jelentkezők számától függően lesznek meghatározva. Az alkalmat könyvvásár színesíti és a helyi gyülekezet által készített szeretetvendégség is gazdagítja. A kisgéresi kultúrházban 14:00 órától kezdődő alkalmon kerül sor az „Itt van Isten köztünk” címet viselő, a Zempléni Református Egyházmegye templomait bemutató könyvre is. A Bethlen Kata adventi szavalóversenyre szeretettel várják a verset szavalókat és azt szívesen hallgatókat, valamint az irodalmat kedvelőket és a bemutatásra kerülő új kiadvány iránt érdeklődőket is.