A kisgéresi alapiskolások is építették a Szeretethidat

AddThis Social Bookmark Button

A Szeretethíd református önkéntes programhoz nem csak gyülekezetek csatlakoznak, hanem önkormányzati csoportok, vagy oktatási intézmények is. Ez utóbbiak közé tartozik a kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is, amelyiknek minden tanulója és pedagógusa „mozdult”, „segített” és tevékenységével a mások iránti „szeretetét” is kifejezte, hiszen a Szeretethídhoz kapcsolódóan ők is szeretetnapot tartottak. Volt takarítás, kertészkedés és felújították nt. Adorjány Győzőnek, a község egykori lelkészének sírját. A feladatok kapcsán beszélgettek a szeretet helyéről, értelméről az ember életében. Minden bizonnyal sok gyereket elgondolkodtat a nap folyamán hallottak, a beszélgetések, s a Szeretethíd kapcsán történő magvetés a jövőben sarjadni és növekedni fog. Képek a Képtárban találhatóak.

A Szeretethíd hídfője Királyhelmecen épült

AddThis Social Bookmark Button

A Szeretethíd fogalma egyre többek számára ismert szerte a Kárpát-medencében, s egyre több településen csatlakoznak lelkes önkéntesek ehhez a programhoz. A református gyülekezetek nagy részében egész évben folyik önkéntes munka, de nyolc éve van két nap, amikor az önkéntesség fokozódik, és évről-évre egyre többen indulnak munkára a „Mozdulj! Segíts! Szeress!” szavak ütemére. Így van ez Felvidéken is, hiszen a Magyarországi Református Szeretetszolgálat programjához a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja is csatlakozik, és idén rekordszámú regisztrált csoportban 3800 önkéntes tevékenykedett május 20-21. napokon. 

A 2016-os felvidéki Szeretethíd hivatalos megnyitójára május 19-én Királyhelmecen került sor. A megnyitóra nem csak a helyi „szeretethidasok” érkeztek, hanem azon gyülekezetek, vagy oktatási intézmények képviselői is, akik ez évben a zempléni és az ungi egyházmegyékből csatlakoztak a programhoz.
A megnyitó kezdetén Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntését követően a jelenlévők a két évvel ezelőtti Szeretethíd programjába tekinthettek bele egy mozgóképes beszámoló vetítése által. Lengyel Erika, a Diakóniai Központ királyhelmeci munkatársa a Szeretethíd indulásáról, a program sikeréről, és fontosságáról számolt be, de beszámolójából a felvidéki Szeretethíd idei számadatait is megismerhették a jelenlévők.
Kendi Csaba, a Zemplén Egyházmegye esperese a 2Kor 8,9 alapján hirdette azt a kegyelmet, amelyből fakad a keresztyén ember szeretetszolgálata, mások irányába is megmutatott hálaáldozata. Igei útmutatásában kifejezte örömét annak kapcsán is, hogy Bodrogközben is megnyílhatott a református egyház szeretetszolgálati intézményének irodája, ami a komáromi központ programjait közelebb tudja hozni a keleti régióhoz, s így az egyházmegye és a gyülekezetek diakóniai tevékenységét tudja segíteni.
A Szeretethíd felvidéki programját nem csak erkölcsileg, de a megnyitón való jelenlétével is támogatta Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja. Köszöntőjében nem csupán a jelenlévőket üdvözölte, hanem annak kapcsán is kifejezte örömét, hogy a szeretet hídja megépült Isten és ember között, és e református önkéntes program által tovább épülhet ember és ember között, amely hídépítés alapkövét, hídfőjét idén éppen Királyhelmen építik meg.
A köszöntő szavak, ünnepi beszédek elhangzását követően szimbolikus ajándékcsomagot vehettek át azon gyülekezetek, intézmények képviselői, akik a maguk településén kapcsolódtak be önkéntes munka végzésével a programba, majd végül a Zempléni Egyházmegye esperese imádságban kérte az Úr áldását a különböző feladatok végzésére, az önkéntesekre.
A Szeretethíd országos megnyitójára a királyhelmeci gyülekezet asszonyai is készültek, és nem csak a jelenlévőket vendégelték meg, de süteményeikből a két helyi idősek otthonába is jutott, ahova a megnyitót követően lelkészeikkel indultak. A fiatalabb generáció is elindult „szeretethidat építeni”, de ők a város főterére és utcáira mentek, hogy szétosszák azt a háromszáz mézeskalácsszívet, amivel nem csak egy kis örömet akartak varázsolni a megajándékozottak arcára, hanem apró, de tartalmát tekintve mégis a legjelentősebb üzenetet adták át, amin a Szeretethíd pillérei is állnak: az Isten szeret.

Meghívó zenés istentiszteletre

AddThis Social Bookmark Button

Örösben volt a Zempléni Egyházmegye tavaszi közgyűlése

AddThis Social Bookmark Button

Az örösi református templomban került sor a Zempléni Egyházmegye rendes évi közgyűlésére.

A 2016. április 24-én sorra került Egyházmegyei Közgyűlés kezdetén Kiss Miklós, a gyűlésnek helyet adó örösi gyülekezet lelkipásztora a 92. zsoltár szavaival köszöntötte a jelenlévőket, vagyis a gyűlés alkotó tagjait, a vendégeket és az istentiszteletre érkező gyülekezeti tagokat. A Mt 9,35-38 alapján Böszörményi Tamás, a nagykövesdi gyülekezetben az elmúlt év őszétől szolgáló lelkipásztor hirdette Isten üzenetét.
Az istentiszteletet követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte az igehirdetés szolgálatát, majd Blanár Erik egyházmegyei főjegyzővel számba vette a jelenlévőket.
A gyűlésen jelenlévők számbavételét és az Egyházmegyei Közgyűlés megalakulását követően az őszi közgyűlés jegyzőkönyve, valamint az Egyházmegyei Tanács legutóbbi üléseinek határozatai hangzottak el. Ezután következett Kendi Csaba esperes elmúlt évre vonatkozó beszámolója, éves jelentése, amelyben a visszatekintés és a hálaadás mellett a lelki építkezést, a lelki házzá való formáltatást hangsúlyozta Péter apostol levele alapján. Az esperesi jelentést követően Dócs Szilvia egyházmegyei számvevő, az egyházmegye elmúlt évi gazdálkodásáról számolt be a közgyűlés tagjai előtt. A továbbiakban Blanár Gabriella diakóniai és missziói előadóként, Györky Szilvia sajtóelőadóként, Molnár Éva hitoktatói előadóként és Molnár István építési előadóként foglalta össze a 2015. esztendőt az adott témákat érintő események összegzésével.
Az esperesi jelentést és a különböző témák mentén elhangzott beszámolókat követően azok megtárgyalására és elfogadására került sor. Mindezeket követően Lőrincz Ildikó, a Diakóniai Központ munkatársa, kapott lehetőséget a felszólalásra, aki a Diakóniai Központ királyhelmeci irodájának megnyitása kapcsán mutatta be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálati intézményének munkáját, évek óta működő, vagy most induló tevékenységeit.
A közgyűlést követően a helyi lelkipásztor a kultúrházba invitálta a jelenlévőket, ahol a gyülekezet frissítővel, szeretetvendégséggel várta a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorokat, gondnokokat, vendégeket.

Nt. Böszörményi Tamás közgyűlésen elhangzott igehirdetése:

Királyhelmecen nyitott irodát a Diakóniai Központ

AddThis Social Bookmark Button

A Királyhelmeci Református Egyházközség a rendszerváltás után kapta vissza egykori iskolaépületét, de az épület teljes felújításhoz csak két évvel ezelőtt tudott hozzákezdeni a gyülekezet. Már a felújítás tervezésekor is azt volt az elképzelés, hogy a munkálatok elvégzése után szolgáljon a gyülekezeti ingatlan, szolgálja az egyházközséget, de szükség szerint akár nagyobb közösségeinket is. Bár még a bővítéssel együtt járó épületfelújítás nem fejeződött be teljes egészében, de az egykori iskolaépület meglévő és már felújított helyiségei élettel telhetnek meg.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja vezetőségének tervei között szerepelt egy "keleti iroda" nyitása a komáromi székhely mellett. Így, amikor a Diakóniai Központ elképzelése találkozott a királyhelmeci gyülekezet megújuló épülete által kínált lehetőséggel, kézenfekvő volt, hogy az új diakóniai iroda Királyhelmecen nyíljon meg. A kezdeti nehézségek leküzdése után, az irodában dolgozó alkalmazott megtalálását követően, – Isten kegyelméből – márciusban megnyílhatott a Diakóniai Központ új irodája.
A Zempléni Egyházmegye gyülekezetei eddig is csatlakoztak a Diakóniai Központ több programjához (pl. Szeretethíd, Nyilas Misi Karácsonya – cipősdoboz csomagok készítése, iskolaszer ajándékozás, pénzbeli gyűjtések), de mivel egyházunk diakóniai szervezete tevékenységének kiszélesítését tervezi, az új iroda nem csak a már futó programok helyi koordinálásában, de az új programok indításában is sokat tud majd segíteni.
A Diakóniai Központ szeretné elindítani a házi-gondozói szolgálatot, amely szolgálat koordinálását egyházmegyei, regionális szinten ugyancsak a királyhelmeci diakóniai iroda fogja ellátni. Bízunk abban, hogy ez a törekvésük lehetővé válik, és a helyi iroda mindazok segítségére tud lenni, akik gondozóként arra rászorulókat segítenek. A házi-gondozói szolgálattal kapcsolatban a Diakóniai Központ helyi munkatársa, Lengyel Erika tud információt adni a Fő utca 47. szám alatt található épületben, vagy a következő telefonszámon: 0905 825 710. E szolgálat segítésére a Diakóniai Központ akkreditált tanfolyamot is indít, amellyel kapcsolatban ugyancsak a fenti elérhetőségen lehet információt kérni.
Bízunk abban, hogy a Diakóniai Központ kihelyezett irodája sokaknak tud a segítségére lenni, és segítség tud majd lenni az egyházközségek diakóniai terveinek, elképzeléseinek a megvalósításában is.

A bibliaismereti vetélkedőn Péter apostol életéből vizsgáztak

AddThis Social Bookmark Button

A bűnös, az emberhalász, a tagadó, a virrasztani képtelen, a pünkösdi prédikátor, a vízen járó, majd elsüllyedő, a harcos, a Jézus nevében gyógyító, halottat támasztó, a kőszikla – ez a sok minden, s még ennél is több, Péter apostol, Jézus Krisztus első tanítványa. Elmondható róla, hogy összetett személyiség – mint valamennyien –, de Krisztus Urunk alázatos szolgája. Kellett egy kis idő, amíg azzá lett, amíg felismerte és vallotta Jézusról, hogy Ő a Krisztus, az élő Isten Fia. 

Ennek felismerésére, megismerésére, és Krisztus elfogadására való ösztönzés céljából szervezik meg minden éven a Bibliaismereti vetélkedőt a Zempléni Egyházmegyében, amelyre ez év március 12-én, a királyhelmeci gyülekezeti otthonban került sor. Az idei vetélkedő témája Péter apostol volt, s az ő életére vonatkozó bibliai szakaszokból, történetekből készültek a gyerekek. A vetélkedő három korosztályban zajlott, s a felkészültséget ezúttal is feladatlapok kitöltésével és azok kiértékelésével próbálták felmérni a szervezők. Nyilvánvaló, hogy a vetélkedő már csupán a záró akkordja egy hosszú felkészülési időszaknak, hiszen a gyerekek heteken keresztül olvassák az igét, készülnek, jegyzeteket készítenek, s gyakorlatilag a legapróbb részletekig megtanulják a Biblia adott részeit. S jól is van ez így, hiszen a cél nem a célszalag, lehetőleg mások előtt való átlépése – bár kétségtelen, hogy a gyerekeknél ez is fontos –, hanem a folyamat, az a pár hét, amit a csapattagok együtt töltenek egymással és a felkészítő lelkészekkel. Péter apostolnál látszik talán a leginkább, hogy a cél felé haladva, milyen fontos a folyamat, milyen értékesek voltak azok a napok, amiket Mesterével töltött, azok a tanítások, amelyeket Tőle hallott, amiket az adott pillanatban talán nem is értett, de amik később mégis értelmet nyertek, életet jelentettek az apostolnak, s általa másoknak is. A vetélkedőre érkező gyerekek, ifjak kivétel nélkül felkészültek voltak; kijelenthető, hogy osztálytársaiknál, kortársaiknál jobban ismerik most az apostol életét, tetteit. Ugyanakkor azzal a reménnyel nézhettünk az egyházmegye 13 gyülekezetéből érkező közel 70 gyermekre, hogy nem csak a tudásuk bővült, és nem is csak Péter életéből ismertek meg sok mindent, hanem Isten-ismeretük is gyarapodott, s Megváltó Jézus Krisztushoz is közelebb kerültek.
A vetélkedőn készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

www.reformata.sk

  • A Pátria rádióban 2016. május 29-én, a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz Jézusról, mint a világ világosságáról, a hontvarsányi Árpád-kori templom felújításáról és elhangzik egy bizonyságtétel is.

  • A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2015/2016-os évre missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és református teológia magiszteri tanulmányi programra.

  • A Szeretethíd fogalma egyre többek számára ismert szerte a Kárpát-medencében, s egyre több településen csatlakoznak lelkes önkéntesek ehhez a programhoz. A református gyülekezetek nagy részében egész évben folyik önkéntes munka, de nyolc éve van két nap, amikor az önkéntesség fokozódik, és évről-évre egyre többen indulnak munkára a „Mozdulj! Segíts! Szeress!” szavak ütemére.

www.reformatus.hu

  • A Református Zenei Fesztivált első estéjén többszáz ember gyűlt össze a Bakács téren, hogy fáklyafényben, Istent énekekkel dicsőítve vonuljon végig a Ráday utcán és térjen be a Kálvin téri református templomba a fesztivál késő esti zenés áhítatára.

  • Az elvándorlás és migráció kérdéséről tartott konferenciát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa május 26-án.

  • A Magyar Tűzoltó Szövetség gépjárműfecskendőket adományozott a romániai, Hargita megyei rugonfalvai református egyházközségnek és a bögözi önkéntes tűzoltóságnak.

www.parokia.hu

  • "Krisztustól megajándékozott emberek vagyunk, ma pedig olyan Európában élünk, ahol ezt az ajándékot szelíd határozottsággal fel kell mutatnunk." Kezdetét vette a XIII. Református Zenei Fesztivál.

  • Új helyre költözött a Református Házasság- és Családgondozó Szolgálat. A legtöbben egyéni lelkigondozást kérnek párkapcsolati problémákban, gyermeknevelési kérdésekben, gyászukban. A szolgálat munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a keresztyén házasságokban is ott húzódik a hűtlenség kérdése. Jó hír azonban, hogy sokkal kevesebb a válás, mint világi körökben.

  • A reformáció 500 éves évfordulója jegyében szervezik meg az idei Református Zenei Fesztivált.