Úrvacsorás istentisztelet közvetítése Bodrogszentesből

AddThis Social Bookmark Button


A járvány miatti korlátozások nem teszik lehetővé, hogy templomba menjünk, a gyülekezet közösségében együtt örvendezzünk, hálát adjunk, vagy éppen segítséget és bölcsességet kérjünk. Otthonunkban, egyénileg vagy családi körben tudjuk ezt megtenni, hitéletünkre, vallásgyakorlatunkra most különös gondot fordítva. Az új borért való hálaadás és az úrvacsorai közösség sem történhet templomon, gyülekezeten belül, azonban az egyéni, illetve családi hálaadás és úrvacsoravétel e rendkívüli helyzetben rendkívüli módon történhet. A rádióban és az internet csatornáin keresztül közvetített istentiszteletekbe és úrvacsorai liturgiába kapcsolódhatunk. A Pátria Rádió 11:05 órakor közvetít istentiszteletet felvételről, amelyen Szopó Ferenc, bodrogszentesi lelkipásztor hirdeti az igét és vezeti az úrvacsorai szertartást. A rádiócsatorna térségünkben az FM 106,7 MHz hullámhosszon fogható. A rádióban közvetített istentisztelet videó formájában az egyházmegye YouTube csatornáján, illetve az egyházmegye honlapján, azaz a www.refzem.eu oldalon is elérhető lesz 11:00 órai kezdettel. Keressük a lehetőségeket ezeken túl is arra, hogy hitünkben, reménységünkben és szeretetünkben növekedjünk! Éljünk az audiovizuális eszközökkel, az internet, a televízió és a rádió adta lehetőségekkel, hogy a jelenlegi helyzetben igehirdetést, igemagyarázatot halljunk és a naponkénti személyes csendességünkön túl ilyen módon is útmutatást nyerjünk. 

Ismét szüneteltetni kell a templomi istentiszteletet

AddThis Social Bookmark Button

A koronavírus járványának 2. hullámával kapcsolatban 2020. október 15-vel újabb rendelkezések léptek érvénybe. Minden intézkedés ellenére a szükségállapot további idejére az egyházak részére az istentiszteletek tartásával kapcsolatban komolyabb engedményt nem kaptunk – írja Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok az egyházközségek számára címzett körlevében.

Kérjük egyházunk minden gyülekezetét és szervét, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Intézetének rendelkezéseit fogadja el, ezzel is segítve a járvány elleni küzdelmet.

Nagyon fájó és lelket emésztő dolog, hogy ismét szüneteltetnünk kell templomi istentiszteleteinket, a bibliaórákat és egyéb egyházi, közösségi összejöveteleink tartását. Az istentiszteletek mindössze 6 személy részére engedélyezettek, beleértve a szolgálatot végző személyeket, természetesen az ismert higiéniai előírások betartásával.

Keresztelők, esküvők és temetések tartása engedélyezett ugyan, de zárt térben 15 m2-enként 1 személy tartózkodhat. Itt is érvényesek a higiéniai előírások.

A szabadban megtartott temetések alkalmával a résztvevők száma nem korlátozott, de a szájmaszk és a 2 m-es távolságtartás kötelező.

Hasonlóan, mint tavasszal, ki kell használnunk a média és az online felületek adta lehetőségeket, amelyben már egyházunkban nagyon sokan gyakorlatot szereztek.

Egyházunk vezetősége is igyekszik mindent megtenni azért, hogy honlapunkon (www.reformata.sk) és a tömegtájékoztatási eszközök adta lehetőségeket kihasználva a lehető legtöbb emberhez eljusson Isten Igéje.

Hagyományunkhoz híven október utolsó vasárnapján az új borért adunk hálát úrvacsorai közösségünk alkalmával. Ne hagyjuk el, hanem igyekezzünk a húsvéti alkalomhoz hasonlóan a kenyér és a bor vételét házi istentisztelet alkalmával megoldani.

Kérjük gyülekezeteinket és hívő testvéreinket, hogy imádkozzunk a betegekért, az egészségügyi dolgozókért és mindenkiért, aki szolgálatával a járvány legyőzésén munkálkodik. Kérjük Istent, hogy adjon erőt, kitartást ebben a nehéz időben és hatalmával állítsa meg a járványt.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt 62,6)

Atyafiságos köszöntéssel Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok

Közlemény

AddThis Social Bookmark Button


Három év múltán is nagy hálával emlékezhetünk vissza a Zempléni Egyházmegyei Napra, amelyre 2017. június 17-én Bodrogszentesen került sor. A reformáció 500 éves jubileumának egyházmegyei ünnepségén értékes programokon vehettek részt az érdeklődők, amely programok sorában minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelőt. Három év múltán nem csak emlékezünk ilyen módon, hanem hiányt is pótlunk annak közlésével, hogy a Zempléni Egyházmegyei Nap megvalósulását a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által, a REB-17-PROG-0332 azonosítószámú támogatói okirat alapján 600 000,- Ft, azaz 1946,03 EUR összeggel támogatta. A támogatásért ezúton is köszönetet mondunk, hiszen nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a sokak örömére megvalósult rendezvény a tervezettnél is gazdagabb, színesebb és értékesebb lehetett.

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

AddThis Social Bookmark Button


„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13)

Kedves Testvéreink az Úrban!

A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt. Ezt kell fenntartanunk és védenünk, kiváltképpen ebben az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!
2020 pünkösdjének ünnepén buzgó szívvel és lelki szemeinkkel keressük Megváltónkat a járvány sújtotta világban. Embertársaink nehéz szenvedései hitbeli elmélyülésre serkentenek és tettekre buzdítanak. Ugyanakkor ne engedjük meg, hogy a nyomor látványa elhomályosítsa és bizonytalanná tegye a hitünket. Ilyenkor kiemelkedően szükség van a keresztyén Anyaszentegyház híveinek bizonyságtételére. Mindenható Istenünknek mindennel terve van. A járvánnyal járó próbatétel nem véletlen, hanem segít hitünk bizonyosságának megerősítésében.
Mi tehát az igazság, amely feljogosít bennünket, hogy ebben a reménytelen világban mégis reménységben maradjunk? Száz éve írták alá a trianoni kényszerszerződést, a békediktátumot. Egyházunkat és nemzetünket azóta emberek által alkotott határok választják el. Mindezek ellenére az egyház és a történelem Ura megtartott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy amiképpen az elmúlt 100 évben elődeinkkel és velünk volt a Mindenható, úgy utódainkat is megtartja az eljövendő időben. Reménységünknek és örömünknek az alapja, hogy van élő Istenünk, megváltó Krisztusunk, aki a Szentlelke által velünk volt, velünk van és velünk lesz. Június 4. számunkra nem a gyász napja, hanem a reménység és egység napja. Ezt bizonyítja, hogy mi, Kárpát-medencei reformátusok Urunk kegyelméből, 11 évvel ezelőtt közös Alkotmánnyal hivatalosan is újra egy közös Magyar Református Egyházba tömörültünk. A lelki egység mindvégig megvolt, és ma is megvan. Az egységes Magyar Református Egyház ezt a lelki összetartozást igyekszik megerősíteni és szorosabbra fűzni.
Urunk Szentlelke legyen a mi vezérünk! Legyen megbékélt, áldott pünkösdi ünnepünk!

2020 pünkösdjén
Testvéri szeretettel:
Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok -  Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület
Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület
Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház
Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok- Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület

Istentiszteletek tartásának engedélyezése - körlevél

AddThis Social Bookmark Button


A Generális Konvent Elnökségének körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

AddThis Social Bookmark Button

„Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek!” (Jn 20,26b)

Kedves Testvéreink!
A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett marosvásárhelyi Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

Fájdalommal osztozunk egyháztagjaink gyászában, akik elveszítették szerettüket a járvány következtében. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért. Tiszteletünket fejezzük ki mindazok felé, akik az egészségügyben küzdenek az emberi életek megmentéséért. Emellett azok felé is, akik ebben a rendkívüli helyzetben lehetővé teszik polgári társadalmaink alapvető működését. Köszönjük a lelkipásztorok helytállását, akik a járvány nehéz napjaiban – a kapcsolattartás új formáit megtalálva – bátorítják a gyülekezeti tagokat, és minden testvérünket, aki lelki megerősítésre vágyik. Istentől kérünk számukra erőt, ahogy imádkozunk országaink vezetőiért és a felelős döntéshozókért is. Imádkozunk református testvéregyházainkért szerte a világon, a protestáns testvéreinkért és mindazokért, akik az Úr nevét segítségül hívják ezen a földön, hogy lehessünk Isten hozzánk forduló szeretetének eszközei ebben a válságos helyzetben. Hozzá kiáltunk, hogy irgalmazzon nekünk, embergyermekeinek és adja meg a járvány mielőbbi elmúlását.

Bátorítson bennünket az ige szava ma is, a karantén, a kényszerű bezárkózás idején: a Feltámadott Úr Jézus Krisztus a zárt ajtók mögött is velünk van és békességet tud adni a számunkra. Ez a békesség hassa át az életünket és erősítsen bennünket mindaddig, míg újra találkozhatunk egymással istentiszteleti alkalmainkon, és a Magyar Református Egyház közösségében is.

2020. április 27.

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Szabó István s.k. püspök és Veres Sándor s.k. főgondnok - Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k. püspök és Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla s.k. püspök és Dr. Dézsi Zoltán s.k. főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter s.k. püspök és Kel József s.k. főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor s.k. püspök és Nagy Béla s.k. főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István s.k. püspök és Bara Lajos István s.k. főgondnok - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla s.k. püspök és Székely Károly s.k. főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László s.k. püspök és Fekete Vince s.k. főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József s.k. püspök és Ábrám Tibor s.k. főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly s.k. püspök és Dr. Adorján Gusztáv s.k. főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület