Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

AddThis Social Bookmark Button

Isten igéjével élők egyetértenek abban, hogy a Szentírás nem versenyhelyzet generálására, vagy személyek, esetleg gyülekezetek közötti versengés munkálására adatott, de megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy egyáltalán lehet-e, szabad-e a Bibliát, pontosabban a bibliaismeretet vetélkedő tárgyává tenni. A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-11. napokon sorra került egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőn résztvevő gyerekek és felnőttek felkészültségét és a vetélkedőre való készülődését látva, bátran kijelenthető, hogy kellenek az ilyen alkalmak, mert hasznosak Isten üzenetének megismerése és a bibliaismeret elmélyítése tekintetében. 

Az egyházmegyében idén is a királyhelmeci gyülekezet vállalta a szervezés feladatát, de a feladat nagy része a vetélkedőt megelőző hetekben a bekapcsolódó gyülekezetekre, illetve a vetélkedőn résztvevő gyerekekre és felnőttekre hárult, akik a rendszeres találkozásaik során Jézus Krisztus példázataival ismerkedhettek meg. Március 10-én gyerekek töltötték meg a királyhelmeci gyülekezeti otthont. Molnár Éva helyi lelkésznő köszöntése, valamint Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor énekvezetését követően, Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor igei üzenetet adott át a gyerekeknek, akik nyilvánvalóan „vették az üzenetet” és a 2Tim 3,16 alapján értették meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett, s hogy az hasznos már az ő korukban is. A 17 csoport három kategóriában versenyzett, de az eredmények ezúttal is az alapos felkészültségről tanúskodtak. A papír alapú tudásfelmérést követően – a különböző helyről érkező csapatokat megkeverve –, ügyességi feladatokkal megtűzdelt, játékos vetélkedő vette kezdetét, ahol már kicsit felszabadultabban, a saját csapattársnak olykor egészen hangosan is szurkolva adtak számot a gyerekek a megtanultakról. Valószínűleg az eredményhirdetés sem szegte senkinek a kedvét, hanem inkább meghozta a kedvet adott a folytatáshoz, ahogyan azt egy, a dobogó legfelső fokáról most lecsúszó csapat meg is fogalmazta: „jövőre is jövünk”.

A felnőttek számára másodszor lett megszervezve a bibliaismereti vetélkedő, amelyre március 11-én került sor. A gyülekezeti otthont megtöltő felnőttek számából is nyilvánvaló volt, hogy az idén a tavalyinál is többen jöttek, s örvendetes, hogy több gyülekezet érkezett két csoporttal. A felnőttek is Jézus példázataival foglalkoztak, s a felkészülési időszakban több bibliaórás közösségben is ezek a témák jöttek elő, ami nyilvánvalóan segítséget jelentett a példázatok megismerésében és elmélyítésében. A résztvevőket Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte. Böszörményi Tamás nagykövesdi és Kiss Miklós örösi lelkipásztorok vezették gitárkísérettel az éneklést, ami nagyban segítette az igére figyelést, az arra való elcsendesedést. Kendi Csaba bacskai lelkipásztor, az egyházmegye esperese a 62. zsoltár írójának szavait idézve mutatott rá az Istennél való elcsendesedés fontosságára, az elcsendesedés egyetlen lehetséges módjára. A kilenc gyülekezetből érkező tizennégy csoport tagjai a gyerekekhez hasonló ügyességgel oldották meg a feladatokat és adtak számot a tudásukról. A feladatlapok javítása alatt volt lehetőség a beszélgetésre, ismerkedésre, a helyiek által készített frissítő fogyasztására, de voltak, akik a vetélkedő feladatait beszélték át csoporttársaikkal, vagy éppen az adott válaszok helyességéről akartak meggyőződni felkészítő lelkészeiket kérdezve. Az eredményhirdetésre természetesen a felnőttek is vártak, de szégyenkezni ezúttal sem kellett senkinek, hiszen elmondható, hogy a közös együttlétek és a megtanult példázatok által mindenki nyert, amit a bibliaismereti vetélkedő csupán megerősített.

Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

AddThis Social Bookmark Button

Az elmúlt éven, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából, a kisgéresi ifjak, a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat a fiatalokat és felnőtteket, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg a 3in1 délutánon az alkalmak résztvevői. Azért írható többes számban, mivel valóban alkalmakról, két délutáni eseményről van szó, hiszen 2018. február 24-én a konfirmációra készülő ifjak a kisgéresi alapiskolában gyülekeztek, majd február 25-én már a felnőtteket várták a helyi kultúrházba.
A fiatalabb korosztály felé nem csak a helyi konfirmandusok szolgáltak, hanem Kovács Patrícia teológushallgató is, aki pár évvel ezelőtt még ugyancsak a másik oldalon, a 3in1 gyerekrésztvevői sorában ülve hallgatta az elkészített üzenetet a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteiben 2010 óta megvalósuló alkalmakon. A felnőttek számára meghirdetett délutánon is Blanár Gabriella lelkésznő vezetésével mutatták be a helyi fiatalok Martin Luther King életét a környező gyülekezetekből is érkező, szép számú gyülekezetnek. Ezúttal azonban az igehirdetés szolgálatát Fülöpné Vadon Erzsébet semjéni lelkésznő végezte, példaként állítva a jelenlévők elé az irgalmas samaritánus példázatát, ami nyilvánvalóan gondolkodásra késztette a hallgatóságot. A két délutáni alkalomnál nem csak a téma volt közös, de a jó hangulat és a közös éneklés is, amit ezúttal a nagykövesdi gyülekezet csapata segített. Hasonló volt a témafeldolgozás is a két különböző korosztály számára, amely során az említett prédikátor legismertebb beszédéhez kapcsolódva fogalmazták meg a jelenlévők álmukat életükre, jövőjükre, vagy éppen gyülekezetükre, egyházukra nézve. Nem csak a téma és annak feldolgozása kapcsolódott Amerikához, hanem a helyi gyülekezet által készített szeretetvendégség is, amelyről nem hiányzott a hot dog, a popcorn, vagy éppen a muffin.
Egy pillanatra megidézték ugyan Kisgéresben a tengeren túli történelmet, zenét, vagy éppen ételeket, de csak azért, hogy a 3in1 alkalmak résztvevői merítsenek belőle ötleteket, elvigyenek gondolatokat, erősítsék hitüket, s álmaikat itthon valósítsák meg az Úr segítségével.

Az alkalmon készült képek a Képtárban megtekinthetőek.

Nt. Blanár Gabriellával és Kovács Patríciával készült beszélgetés az alkalomról alább meghallgatható:

Rendelt ideje volt a házassági délutánnak Örösben

AddThis Social Bookmark Button

A Kárpát-medencében 2008 óta gondolnak kiemelt fontossággal a házasság hetében a házaspárokra, a házastársi kapcsolatok megerősítésére, amit egyrészt a megtört kapcsolatok és válások magas száma miatti szükség indokol, másrészt viszont az az isteni rend is, amelyben a férfi és a nő házastársi kapcsolata, a család és végső soron az egész társadalom alapja, amit hangsúlyozni kell. Szétzilálódott közösségeinkben fontos rámutatni, hogy a házasság intézménye ma sem veszítette el fontosságát, még a mostanában oly divatos szlogenek ellenére sem veszítette el súlyát, hiszen e kapcsolat Isten csodálatos ajándéka az ember számára. Erre kívánja ráirányítani a Zempléni Egyházmegyében élő házastársak, jegyespárok figyelmét az Örösi Református Egyházközség is a házasság hetében általuk szervezett egyházmegyei alkalommal. A negyedik éve megvalósuló alkalomra idén február 18-án került sor, s a szervező gyülekezet ezúttal is tartalmas délutánt készített elő mindazoknak, akik a témát fontosnak tartva, vagy a maguk házasságára gondolva, annak megerősítését célul tűzve ellátogattak az örösi kultúrházba. A házastársi délután kezdetén Kiss Miklós helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, elmondva, hogy ez a nap, amely egyben böjtfő vasárnapja, sokat jelent a számára és nagyon beszédes is, mivel a jelenlévők közül sokan úrvacsorai közösségben voltak és a Krisztushoz való elköteleződésről szólt a délelőttjük, s a délután pedig a másikhoz, a házastárshoz, családhoz való elköteleződésükről szól.

Kendi Csaba esperes a Préd 3,1 alapján szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva, hogy az életünkben mindennek rendelt ideje van, ami igaz a jegyességre, házasságra, vagy a gyermekvállalásra is. „Emberi létünknek sokszor abban van a legnagyobb tragédiája, hogy elcsúszunk Isten idői mellett. Akarjuk mi rendezgetni a dolgainkat és azt gondoljuk, hogy az jó. Biztos azonban, hogy Isten idejéhez mérten, ahhoz az időhöz, amit Ő rendelt történnek a mi dolgaink? A házasságkötések kapcsán, a férfi és nő kapcsolat kapcsán is fontos ezt a kérdést előtérbe helyezni és ezen elgondolkodni.” – fogalmazott az esperes, és megköszönte a gyülekezet vállalását is a házastársi délutánok szervezését illetőleg.
A bevezető gondolatok, igei köszöntő után Kiss Otília vezetésével egy gondolatébresztő játékra kerülhetett sor, amely már az előadásra hangolta rá a jelenlévők figyelmét, amit a szomszédos teremből, a gyerekfoglalkozás helyszínéről beszűrődő gyerekzsivaj foszlányai sem tudtak megtörni.
Az idén Beňadik Adrián abarai lelkipásztor tartott előadást „Só és világosság a családban – só és világosság a család” címmel, ami bátran nevezhető személyes bizonyságtételnek is. A négygyermekes édesapa, a saját házasságából, családi életéből is említve példákat, a Szentírás alapján, az ige mentén haladva szólt arról, hogy mit is jelent ma Krisztus követőjeként házasságban élni, gyermeket nevelni, s mind a szűkebb család, mind a körülöttünk élők számára sóvá és világossággá lenni.
A téma csoportos feldolgozása ezúttal egy kis kézműveskedéssel is együtt járt, hiszen a jelenlévők négy csoportban plakátokat, kollázsokat készítettek, majd azokat bemutatva emelték ki a házasságok szépségét, vagy éppen a férfi és a nő különbözőségéből adódó vicces élethelyzeteket. A jó hangulatú csoportfoglalkozások és plakátbemutatók után szeretetvendégség közben folyhatott tovább a beszélgetés, a különböző gyülekezetekből érkezők ismerkedése. Mindeközben megérkezett az estébe nyúló alkalom zenei előadója, Pintér Béla, akinek a személye még több embert vonzott az örösi kultúrházba, amely a koncert kezdetére teljesen megtelt. A legismertebb magyar keresztyén zenei előadó a tőle megszokott módon tett ezúttal is bizonyságot, olykor megénekeltetve a nagy létszámú hallgatóságot is.

 Az alkalmon készült képek a Képtárban  megtekinthetőek.

Beňadik Adirán elhangzott előadása

Hiánypótló színes kiadványban mutatták be a Zempléni Református Egyházmegye templomait

AddThis Social Bookmark Button


„Itt van Isten köztünk” hirdeti immár az ismert református énekvers sorait az a kiadvány is, aminek ünnepélyes bemutatására 2017. december 10-én Kisgéresben, a XI. Bethlen Kata adventi szavalóversenyen került sor. A könyvbemutatóval egybekötött egyházmegyei alkalmat Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese nyitotta meg az 1Thessz 5,16-18 igeversek alapján, utalva a hálaadás okaira, amelyek között az évente megvalósuló szavalóverseny mellett idén a zempléni egyházmegye templomait bemutató kiadvány is ott található.

Az egyházmegye két lelkipásztora, Langschadl István és Molnár István által szerkesztett 160 oldalas színes kiadványban 38 templom bemutatására kerül sor. Minden egyházközség négy oldalon jelenik meg, amely megjelenésnél a templomokról készült fényképek kapnak fontos szerepet, azaz színes fotók által ismerhetik meg az olvasók a húsz anyaegyházközség és a tizennyolc leányegyházközség istentiszteleti helyét. A fotók mellett a templomok rövid történeti leírását is el lehet olvasni, de mivel a templomok története elválaszthatatlan az adott gyülekezet történetétől és sok esetben a település történelmétől, ezért a leírásokba több helyen ezek is beleszövődnek. A templomok mindegyikénél kis térkép mutatja az adott település elhelyezkedését, az is fel van tüntetve, hogy anyaegyházközségről vagy leányegyházközségről van szó, valamint egy évszám utal arra, hogy a ma létező templom mikor épült. Az egyházmegye huszonnégy lelkipásztora nem csupán a történelmi összefoglalókat írta meg, hanem egy-egy igeverset is választott, amelyek a legtöbb esetben vagy a templomhoz, vagy a gyülekezet életéhez, szolgálatához kötődnek.
Kendi Csaba a könyv előszavában hiánypótlónak nevezte az igényes kiadványt, ami nem csupán az egyházi körökben volt tapasztalható, hanem a hasonló világi kiadványok sorából is hiányzott a Bodrogközben, illetve a zempléni egyházmegye területén megtalálható templomokat és az itt élő reformátusság értékeit ilyen módon bemutató kötet.
A könyvbemutatón Molnár István kiemelte, hogy nem múzeumba való tárgyakként, ósdi épületekként akarták bemutatni az egyházmegye gyülekezeteinek örökségét, hanem mint olyan örökséget, amely hitből fakadóan lett Isten itt élő népének tulajdona. „Amikor a reformáció jubileumi évében megjelenő Itt van Isten köztünk című könyv lapjain látjuk a templomokat, vagy gyülekezeteink tárgyi emlékeit, akkor jusson eszünkbe, hogy a templomok hitből épültek és újultak meg az évszázadok folyamán, vagy a gyülekezetek kegytárgyai, berendezési tárgyai, terítői, vagy éppen harangjai ugyancsak hálás szívű adakozóknak, Isten országát építeni akaró közösségek áldozatvállalásának köszönhető. Ilyen módon a Zempléni Református Egyházmegye templomait felsorakoztató könyv egyszerre mutatja be a múltat, a jelent, s a reményteljes jövendőt, hiszen hit által voltak és építettek őseink, a Szentháromság Istenbe vetett hitünkből prédikálunk e templomok szószékeiről ma is, s tesszük mindezt azzal a reménnyel, hogy Istennek terve van még velünk, s lesz hitbeli megújulás, lesz ébredés” – fogalmazott a könyv szerkesztője.
A könyvbemutató további részében Langschadl István, ugyancsak a kötet szerkesztőjeként szólította és mutatta be azokat a személyeket, akik külső szakemberekként működtek közre a könyv elkészítésében. Németi Róbert fotográfus készítette el a könyvbe került képeket, így bizonyos szempontból az ő látásmódja is nyomon követhető az egész kiadványon. A fotós három, számára kedves felvétel segítségével mutatta be a több napon keresztül zajló fotózás munkafolyamatát, ezzel is bepillantást engedve a 38 templom fényképezéséhez kapcsolódó örömeibe, vagy éppen nehézségeibe.
A könyv arculata Tomojka Vojtko Béla grafikus munkája nyomán készült el, aki a tördelésért, a képek és szövegek egymás melletti vizuális megjelentetéséért volt felelős. Ő ugyancsak az általa választott oldalakon keresztül vázolta fel azt a koncepciót, grafikai elrendezést, amely által szerette volna bemutatni a templomokat, illetve gyülekezeteket. A szépen szerkesztett oldalak láttán az olvasó úgy érezheti, hogy nem csak a templomok, vagy az egyház tárgyi öröksége van a könyvben bemutatva, hanem a református egyház ilyen módon történő modern megjelenése annak állandóságát, időszerűségét, azaz ma is aktuális voltát támasztja alá.
A könyvbemutató zárásaként Langschadl István a könyv nyomdai előkészítéséért és a szép nyomtatásért felelős Györky Mariánnak köszönte meg munkáját, majd az egyházmegye esperese egy-egy tiszteletpéldányt nyújtott át a könyv elkészítésében segédkező személyeknek.
Miután az Itt van Isten köztünk című könyv bemutatására sor került a gyerekek szavalatai töltötték be a kultúrház nagytermét, hiszen advent második vasárnapja, immár 11. éve, az istenes verseket szavaló gyermekeké Kisgéresben. A szép számú közönség örülhetett a közel ötven szavalónak, a szakmai zsűrinek azonban ezúttal sem volt könnyű dolga, hiszen az óvodáskorú gyermekektől a fiatal felnőttekig most is felkészülten érkeztek a résztvevők. A XI. Bethlen Kata egyházmegyei adventi szavalóversenyről a szavalók szép jutalmakkal, a hallgatóság élményekkel, s többen a megjelent és bemutatott színes könyvvel a kezükben indulhattak haza.
Az Itt van Isten köztünk című könyv a zempléni egyházmegye lelkészi hivatalaiban szerezhető be.