Csarnahói Református Egyházközség

AddThis Social Bookmark Button

076 32 Černochov
Mobil: +421-(0)908-954842

Lelkipásztor: Mgr. Tóth Szilvia
Gondnok: Patkanóci Sándor

A Zempléni –szigethegység egyik szép völgyében fekszik. Első írásos feljegyzés 1298-ból való. Újabb adatokra ezt követően 1475-bol találunk. Ekkor a Rozgonyiaké, ők bírták még 1413-ban is majd a 16. század elején Pálóczi Imre birtokolta. Nem sokkal később megkapták a sárospataki klarissza apácák, akik csak egy kis ideig maradtak egyedül, mert nem sokkal később egyes részeiben Eodönffy Pétert, Dobó Zsófiát és Gerendy Lászlót iktatták be. 1530-ban Perényi Péter kiűzte az apácákat, majd birtokát fia Gábor örökölte és végül a század második felében királyi engedéllyel a Wiczmándy és Torda családok kapták meg az egykori apácabirtok egy részét. 1578-ban a pataki uralomhoz csatolták ezt a részt, a másik előbb a Bánffy, majd az Eodönffy, Dobó, Gerendy és Czékey nemzetségeket illette. A 19. század végén Wallis Gyulánénak voltak a községben nagyobb birtokai.
A legkorábbi templomra vonatkozó adat 1600-ból való. A fatemplom még abban a században leégett. A gyülekezet 1628-ban létezett és prédikátora is volt. A templom gyorsan újraépült, sőt talán egy komoly kőépület benyomását is kelthette, mert a 17. század végén Telekessy István egri püspökhelyettes „kálvinista kőtemplomról” ad hírt. Később azonban kiderült, hogy hiba csúszott a jelentésbe – „Fa imaház, zsindely tetőzettel.” A templom az 1782-es években még meg volt. A gyülekezetnek csak néhány évvel később gyűlt pénze ahhoz, hogy templomépítésbe kezdjen. Az építményt 1793. július 8-án szentelték, amiről nemcsak az írott források tanúskodnak, hanem a mai templom homlokzatába beékelt korabeli felirat is. A torony viszont csak az 1876-os felújítás során épült fel. A mai küllem ekkor alakult ki. További karbantartások 1947, 1950, 1951, 1966, 2002 és 2006-ban voltak. A legutóbbi felújítások során sor került a torony felújítására és átfedésére, a tetőszerkezet megerősítésére, külső és belső szigetelésre, a nedves falak rendbehozatalára, a templom belsejének újra festésére, a tornyon új csillag elhelyezésére.
Az istentiszteletek időpontja vasárnap 11:00.

A csarnahói református templom felújításáról készült rádiós interjút alább meg lehet hallgatni.Ablakcsere a csarnahói református templomtoronyban

A Zempléni hegyek egyik szép völgyében található a Csarnahói Református Egyházközség és temploma, amely műemlék templom, és amely 1793-ban épült. De mégis a legrégebbi adatok a templom meglétéről az 1600-as évekből származnak, amikor már létezett itt református gyülekezet, s a gyülekezetnek fa-temploma is volt. A templom azonban még abban a században leégett. 1628-ban a gyülekezetnek saját prédikátora is volt. Korabeli írásokból tudjuk, hogy egy megmaradt fadarabon az 1662-es évszám volt olvasható, tehát ez a legrégebbi biztos adat, amely a templom meglétéhez fűződik. A gyülekezet csak később kezdett kőtemplom építésébe. A mai templomot 1793. július 8-án szentelték. Erről a torony homlokzatán, a bejárat fölött beékelt emléktábla tanúskodik. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.

Az utóbbi esztendők kedvezőtlen időjárása jelentős mértékben megrongálta a templomon található valamennyi ablakot, melyeket szükséges volt (lett volna) megújítani, ill. kicserélni. Mivelhogy a Csarnahói Református Egyházközség önerejéből nem lett volna képes műemlék temploma ablakainak a megújítására, ezért fordult Kassa Megye Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy anyagilag is segítse a templom ablakainak a cseréjét. Kassa Megye Önkormányzatának anyagi segítsége (1.000,- Euró) a toronyban található három ablak cseréjét tette lehetővé. Ezek az ablakok nagyon rossz állapotban voltak. Világos dióbarna árnyalatú égerfából készültek az új ablakok úgy, hogy az ablakok eredeti történelmi értékeit továbbra is hűen őrzik. Az ablakok csodálatos módon újulhattak meg a Reformáció 500. évfordulójának emlékévében, Nagy Tamás Nagykövesdi asztalosmester szakmai tudása és ügyes keze munkája nyomán, aki gondos odafigyeléssel készítette ezeket a jó minőségű ablakokat.

Szeretnénk megköszönni és kifejezni hálánkat Kassa Megye Önkormányzatának, hogy jó szívvel nyújtottak segítséget eme terv, eme pályázat megvalósítása során, hogy kicserélhessük templomunk régi, elavult, sajnos használhatatlanná vált, hiányos és elkorhadt ablakait. Az új ablakok reménység szerint hosszú éveken át töltik majd még be eredeti rendeltetésüket.

„Közel van az Úr minden Őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik Őt szeretik.” (Zsolt 145,18-20a)

 

Výmena okien na kostole v Černochove

Medzi Zemplínskymi vrchmi nachádzajúcej sa v krásnej doline leží Reformovaný kresťanský zbor v Černochove a jeho kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou a bol postavený v roku 1793. Najstaršie písomné údaje o kostole však pochádzajú už z rokov 1600, kedy už existoval reformovaný zbor a drevený kostol, ktorý ešte v tom storočí vyhorel. V r.1628 zbor mal aj vlastného kazateľa. Z neskorších iných písomných prameňov a zdrojov sa dozvedáme, že na zachovanom zvyšku dosky z dreveného kostola bol rok 1662. To je teda najstarší istý dátum k čomu sa viaže existencia kostola. Zbor iba neskôr nabral silu, aby začal stavať kamenný kostol.
Dnešný kostol bol vysvätený 8. júla 1793. Nad vstupom na vežu je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá svedčí o tejto skutočnosti. Jednoloďový kostol so zvláštnym trojbokým záverom a vysunutou vežou dodnes zachováva svoj pôvodný tvar. 
Nepriaznivé počasie v minulosti značne poškodili drevené okná na kostole, ktoré bolo potrebné čím skôr obnoviť a vymeniť. 
Keďže Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor v Černochove nebol schopný finančne pokryť náklady spojené s ochranou tak významnej národnej kultúrnej pamiatky, obrátil sa tak s prosbou o spolufinancovanie projektu – na výmenu okien na kostole. 
Finančná pomoc Košického samosprávneho kraja umožnila výmenu troch kusov okien na veži kostola, ktoré sú vyrobené z jelše, svetlo-orechovým odtieňom, a ktoré sú vyrobené tak, že zachovávajú všetky primárne elementy a prvky pôvodných okien, čím sa podarilo zachovať pôvodné historické hodnoty. Okná boli zhotovené stolárom Tomášom Nagyom z Veľkého Kamenca. Jeho práca sa vyznačuje odbornosťou, zručnosťou a predovšetkým dobrou kvalitou. 
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať a vyjadriť svoju vďaku Košickému samosprávnemu kraju, že nám s dobrým srdcom podal pomocnú ruku, a tak nás podporil a pomohol nám zrealizovať náš projekt. Prostredníctvom tohto projektu, sa nám podarilo vymeniť staré, nefunkčné a spráchnivené okná na veži nášho kostola.
Nové okná sú kvalitné a svoj pôvodný účel budú spĺňať po dlhé roky.
„...Hospodin je blízky všetkým, čo Ho vzývajú, všetkým, čo Ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa Ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo Ho milujú.“ (Žalm 145,18-20a)

 

Befejeződtek a korábban megkezdett felújítási munkálatok

A Zempléni-szigethegység egyik szép völgyében fekszik a Csarnahói Református Egyházközség s annak műemlék temploma, amely 1793-ban épült. Mégis a Csarnahói templomra vonatkozó legkorábbi adat 1600-ból való, amikor már volt állítólag református gyülekezet és egy fából épült templom, amely még abban a században leégett. 1628-ban a gyülekezetnek prédikátora is volt. Egy későbbi forrás szerint az egykori fatemplom még megmaradt darabján az 1662-es évszám volt olvasható, tehát ez a legrégebbi biztos dátum, amihez már köthető a fatemplom megléte. A gyülekezetnek csak később gyűlt elég ereje ahhoz, hogy templomépítésbe kezdjen.
A mai műemlék templom 1793-ban épült. A templomot 1793. július 8-án szentelték. Erről tanúskodik a torony homlokzatába beékelt korabeli felirat is. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok az elmúlt években jelentősen megrongálták a templom tetőszerkezetét, amely sürgősen felújításra szorult. E kis létszámú gyülekezet szűkös anyagi keretei, az önkéntes többszöri adakozások és önkéntes felajánlások s minden egyéb igyekezet ellenére sem voltak elegendőek a műemlék templom teljes felújításával járó kiadások fedezésére. A szükséges források biztosítása érdekében több alkalommal is próbáltunk élni pályázati lehetőségekkel. Egyetemes Egyházunktól kapott jelentős anyagi segítségből sikerült az elkorhadt gerendákat újakkal megerősíteni, a templomtető és a templom belseje közötti részt teljesen ledeszkázni, ill. a gerendák közötti részeket hő-szigetelőréteggel kitölteni. 
2012-ben az itt élő kis gyülekezet Kassa Megye Önkormányzatának jóvoltából 4.000,- Eurós anyagi támogatást kapott a tetőszerkezet felújítására. Ez a pályázat által elnyert összeg lehetővé tette a tető hátsó részének a felújítását. 2013-ban újra pályáztunk s a Kultúrális Minisztériumtól ugyancsak 4.000,- Eurót kaptunk. A munkálatok így tovább folytatódtak és a hajórész egyik oldalát (az északi részt) sikerült teljes mértékben felújítani. Az idén 2014-ben a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától újabb 5.000,- Euró anyagi támogatásban részesült gyülekezetünk, s így sikerült teljes egészében befejezni a templom tetőzetének felújítását a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal rendelkezése szerint. A munkálatokat az erre a munkára szakosodott Igló-i cég Dalibor Duľa vezetésével végezte.
Szükség volt az összefogásra, az áldozathozatalra, hogy mielőbb befejezhessük a munkálatokat.
Szeretnénk köszönetet mondani ismételten Kassa Megye Önkormányzatának, a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériumának, a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársainak, a Szlovákia Református Keresztyén Egyház Zsinatának, a Kisújhelyi Református Egyházközségnek, a Kis- és Nagybári Református Egyházközségek tagjainak, a községből idegenbe elszakadt, egykori gyülekezeti tagoknak, idegenben élő ismeretlen, de ügyünket szívükön viselő testvéreinknek és szeretteiknek, a gyülekezet hűséges tagjainak, idős, egyedül élő asszonytestvéreinknek példamutató adakozását.
Köszönet azon élő és sajnos az ebből az életből már eltávozott mestereknek és szakembereknek, gyülekezeti tagoknak fizikai segítségét, akik a munkálatok során kitartóan dolgoztak, hogy méltóképpen megújulhasson ez a hajlék. Köszönet azoknak, akik az illetékes helyeken nem egyszer szóltak érdekünkben, hogy pályázataink pozitív elbírálásban részesüljenek. Köszönet illeti azokat, akik a gyülekezeten belül, s akik idegenből is felismerve jó szívvel segítő kezet nyújtottak felajánlásaikkal (a munkások számára szálláslehetőség biztosításával a Bodrogszerdahelyi görög katolikus lelkész), különböző rendezvények, mint a jótékonysági bálok megszervezésével, lebonyolításával és tomboladíjakkal is próbálták ösztönözni az embereket, az összefogásra, a nemes cél érdekében. Köszönet azoknak, akik a feledhetetlen hangulatról gondoskodtak segítve bennünket elhatározásunkban. De mindenekfelett köszönet és hála legyen Istennek, hogy bennünket ez idáig megsegített.
A gyülekezet magva mindig is fontosnak tartotta, hogy temploma méltó helye legyen az Úrral való találkozásnak. Ezek azok, akik szeretik a templomot, ahol az Úr utoléri őket, és szavával megérinti az Őt szeretőket minden gondjukban, bajukban, bánatukban, nyomorúságukban, félelmükben erőt, s vigasztalást adva a minden napi terhek és keresztek hordozásához. Akik fontosnak tartják, hogy példamutatóan továbbadhassák Istenhez való ragaszkodásukat, szeretetüket, hogy ha majd nagyra nőtt gyermekeik, unokáik leülnek, a régi padban büszkén emlékezhessenek, hogy abban a padban imádkozott egykor az áldott szívű nagymama, s ott énekelt a feledhetetlen nagyapa Istent dicsőítve, magasztalva.  Ez ad erőt a kis gyülekezetnek, ha olykor megfáradva is újra talpra álljon, és lelkesen fogjon hozzá kijavítani a hibákat, s ha kell felújítani akár teljes egészében is az elődökhöz hűen.
„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki.“ (Példabeszédek 19:17)

Skoršie začaté rekonštrukčné práce sú ukončené

 

Na Juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov, popretkávanými tokajskými vinicami a prekrásnou Černochovskou lúčkou sa nachádza Reformovaný kresťanský zbor v Černochove a jeho kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Bol postavený v roku 1793. Najstaršie údaje o kostole pochádzajú z roku1600, kedy už existoval reformovaný zbor a drevený kostol, ktorý ešte v tom storočí vyhorel. V r.1628 zbor mal aj vlastného kazateľa. Z neskorších iných písomných prameňov a zdrojov sa dozvedáme, že na pozostatku zvyšku dosky z dreveného kostola bol rok 1662. To je teda najstarší istý dátum, ku ktorému sa viaže existencia kostola.
Zbor iba neskoršie pozbieral silu na to, aby začal stavať kamenný kostol.
Dnešný kostol bol vysvätený 8. júla 1793. O čom svedčí  aj umiestnená pamätná tabuľa na priečelí nad vstupom na vežu zo skoršieho obdobia.
Jednoloďový kostol so zvláštnym trojbokým záverom a vysunutou vežou dodnes zachováva svoj pôvodný tvar.

Nepriaznivé počasie v minulosti značne poškodilo strechu kostola, čo bolo potrebné čím skôr obnoviť. Reformovaná kresťanská cirkev a malý Cirkevný zbor v Černochove nebol schopný finančne pokryť náklady spojené s ochranou tak významnej národnej kultúrnej pamiatky. Preto sa obrátil rôznymi projektmi a prosbami o spolufinancovanie projektu  opravy  strechy kostola.
Značná finančná pomoc Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku umožnila posilnenie spráchnivených hranolov, zadoskovanie krovu medzi strechou a interiérom a jeho vyplnenie izolačným materiálom.
V roku 2012 tu žijúci malý kresťanský zbor získal od Košického samosprávneho kraja dotáciu v sume 4.000,- Eur na obnovu strechy kostola. Táto finančná podpora a dar veriacich umožnili opravu zadnej časti strechy kostola (tzv. trojboký záver).  
        V roku 2013 sa opäť podala žiadosť na podporu nášho projektu aj na Ministerstvo kultúry SR a získali sme 4.000,- Eur.
V práci sa  opäť mohlo pokračovať,  a tak sa nám podarilo obnoviť jednu stranu tzv. severnú časť lode v celku.
         V roku 2014 Ministerstvo kultúry SR znovu podporilo náš projekt sumou 5.000,- Eur,  a tak sme mohli dokončiť opravu strechy kostola – teraz južnú časť lode v celku, a to v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.
        Prácu realizovala autorizovaná pokrývačská firma DUĽA – strechy a izolácie zo Spišskej Novej Vsi.

Bola potrebná spolupráca, obetavosť, aby sme mohli čím skôr práce dokončiť.
Týmto by sme sa chceli poďakovať a vyjadriť svoju vďaku Košickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultúry SR, Krajskému pamiatkovému úradu, Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Reformovanému kresťanskému zboru v Slovenskom Novom Meste, Reformovanému kresťanskému zboru v Malej a vo Veľkej Bare, bývalým dnes už inde žijúcim členom nášho zboru, neznámym  verným veriacim z blízka i z ďaleka, ktorým tiež záležalo na obnove a zachovanie kostola tu žijúcemu kresťanskému zboru, starým vdovám, ktoré boli  príkladom v oferovaní.
Vďaka žijúcim a žiaľ už nebohým majstrom a odborníkom, brigádnikom, ktorí vytrvalo pracovali, aby strecha nášho kostola mohla byť tak pekne obnovená.
Vďaka patrí aj tým, ktorí sa za nás možno neraz prihovorili, aby  naše projekty boli pozitívne posúdené.
 Vďaka tým, ktorí s pocitom dobrého podali pomocnú ruku s ponukou podporiac nás počas prác (s ubytovaním – kňaz gréckokatolíckej cirkvi zo Stredy nad Bodrogom), usporiadaním spoločenských podujatí ako napr. dobročinný ples, na ktorý prispeli  sponzorskými  darmi a darmi venovanými do tomboly, povzbudiac tak ľudí na spolupatričnosť a dobrosrdečnosť na tento ušľachtilý cieľ. Vďaka skupine „Veterán“ za dobrú náladu, pomáhajúc nám v našom rozhodnutí. Predovšetkým vďaka patrí Bohu, ktorý nám pomáhal pri našej náročnej práci.

Verní členovia zboru vždy pokladali za dôležitú vec, aby kostol bol vhodným miestom na stretnutie s Bohom. Tí, ktorí majú radi kostol, kde sa ich Boh dotýka svojim Slovom počas biedy, chudoby, zármutku, starostí a  utrpenia. Dáva útechu počas strachu a bezmocnosti, dáva silu zniesť každodenné bremená a kríže. Tým, ktorým je dôležité odovzdať príkladne lásku a oddanosť  k Bohu. Keď si  potomkovia nášho zboru sadnú v kostole medzi staré lavice hrdo spomínajú na to, že sa tu s požehnaným srdcom modlila stará mama s veľkým srdcom a spieval nezabudnuteľný starý otec chváliac a uctievajúc Boha. Tieto spomienky dodávajú silu nášmu malému zboru neustále zveľaďovať, zachovať, udržať túto kultúrnu pamiatku pre ďalšie generácie, čím zachovajú aj vernosť svojich predkov k tejto usadlosti a božiemu chrámu. Veď v ťažkých chvíľach našli v ňom útechu a porozumenie, kde svojimi modlitbami prosili o pomoc.
  Stále majú silu sa postaviť  na vlastné nohy a ich nadšenie na zachovanie tradícií tejto malej usadlosti a keď je potrebné zabrániť schátraniu, tak sú ochotní opätovne priložiť ruku k dielu, aby udržali a uchovali túto kultúrnu pamiatku aj pre ďalšie generácie.

„Hospodinu požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.“ (Príslovia 19:17)

 

 

 

 

Tovább folytatódtak a korábban megkezdett felújítási munkálatok

„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki.“ (Példabeszédek 19:17)

A Zempléni-szigethegység egyik szép völgyében fekszik a Csarnahói Református Egyházközség s annak műemlék temploma, amely 1793-ban épült. A templomot 1793.július 8-án szentelték. Erről tanúskodik a torony homlokzatába beékelt korabeli felirat is. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.

A kedvezőtlen időjárási viszonyok az elmúlt években jelentősen megrongálták a templom tetőszerkezetét, amely sürgősen felújításra szorult. 2012-ben az itt élő kis gyülekezet Kassa Megye Önkormányzatának jóvoltából 4.000,- Eurós anyagi támogatást kapott a tetőszerkezet felújítására. Ez a pályázat által elnyert összeg lehetővé tette a tető hátsó részének a felújítását. Az idén újra pályáztunk s a Kulturális Minisztériumtól ugyancsak 4.000,- Eurót kaptunk. A munkálatok így tovább folytatódtak és az idén a hajórész egyik oldalát (az északi részt) sikerült teljes mértékben felújítani a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal rendelkezése szerint. A munkálatokat az erre a munkára szakosodott Igló-i cég Dalibor Duľa vezetésével végezte.

Szeretnénk köszönetet mondani ismételten Kassa Megye Önkormányzatának, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának, a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársainak, a gyülekezet hűséges tagjainak és mindazoknak, akik felajánlásaikkal és adományaikkal ugyancsak jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk tetőzetének további része oly szépen megújuljon. A munkálatokat a közeljövőben, amint azt az anyagiak lehetővé teszik, szeretnénk tovább folytatni és befejezni.Naďalej pokračovali skôr začaté rekonštrukčné práce

„Hospodinu požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.“ (Príslovia 19:17)

V Krásnej doline medzi Zemplínskymi vrchmi leží Reformovaný kresťanský zbor v Černochove a jeho kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou a bol postavený v roku 1793.
Kostol bol vysvätený 8.júla 1793. Nad vstupom na veži je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá svedčí o tejto skutočnosti. Jednoloďový kostol so zvláštnym trojbokým záverom a vysunutou vežou dodnes zachováva svoj pôvodný tvar.
Nepriaznivé počasia v minulosti značne poškodili strechu kostola, čo bolo potrebné, čím skôr obnoviť. V roku 2012, tu žijúci malý kresťanský zbor získal od Košického samosprávneho kraja dotáciu v sume 4.000,- Eur na tento účel, t.j. na obnovu strechy kostola. Táto finančná podpora a dar veriacich umožnila opravu zadnej časti strechy kostola (tzv. trojboký záver).
 Tohto roku sme podali žiadosť na podporu nášho projektu aj na Ministerstvo kultúry SR a získali sme takisto 4.000,- Eur. Práce sa mohli pokračovať ďalej, a tak sa nám podarilo obnoviť jednu stranu tzv. severnú časť lode v celku, a to v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Prácu realizovala autorizovaná pokrývačská firma DUĽA – strechy a izolácie zo Spišskej Novej Vsi.
Touto cestou by sme chceli poďakovať a vyjadriť svoju vďaku Košickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultúry SR a Krajskému pamiatkovému úradu, verným veriacim, tu žijúcemu kresťanskému zboru a všetkým, ktorí sa k činnosti pripojili svojimi darmi a obetovaniami. Prispeli k tomu, aby aj ďalšia časť strechy bola pekne obnovená.
Ak financie nám dovolia, chceli by sme v blízkej budúcnosti pokračovať a obnoviť aj južnú stranu strechy lode kostola, a tým dokončiť rekonštrukčné práce.
A Zempléni-szigethegység egyik szép völgyében fekszik a Csarnahói Református Egyházközség s annak műemlék temploma, amely 1793-ban épült. Mégis a Csarnahói templomra vonatkozó legkorábbi adat 1600-ból való, amikor már volt állítólag református gyülekezet és egy fából épült templom, amely még abban a században leégett. 1628-ban a gyülekezetnek prédikátora is volt. Egy későbbi forrás szerint az egykori fatemplom még megmaradt darabján az 1662-es évszám volt olvasható, tehát ez a legrégebbi biztos dátum, amihez már köthető a fatemplom megléte. A gyülekezetnek csak később gyűlt elég ereje ahhoz, hogy templomépítésbe kezdjen.
A mai műemlék templom 1793-ban épült. A templomot 1793. július 8-án szentelték. Erről tanúskodik a torony homlokzatába beékelt korabeli felirat is. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.

A kedvezőtlen időjárási viszonyok az elmúlt években jelentősen megrongálták a templom tetőszerkezetét, amely sürgősen felújításra szorult. E kis létszámú gyülekezet szűkös anyagi keretei, az önkéntes többszöri adakozások és önkéntes felajánlások s minden egyéb igyekezet ellenére sem voltak elegendőek a műemlék templom teljes felújításával járó kiadások fedezésére. A szükséges források biztosítása érdekében több alkalommal is próbáltunk élni pályázati lehetőségekkel. Egyetemes Egyházunktól kapott jelentős anyagi segítségből sikerült az elkorhadt gerendákat újakkal megerősíteni, a templomtető és a templom belseje közötti részt teljesen ledeszkázni, ill. a gerendák közötti részeket hő-szigetelőréteggel kitölteni. 
2012-ben az itt élő kis gyülekezet Kassa Megye Önkormányzatának jóvoltából 4.000,- Eurós anyagi támogatást kapott a tetőszerkezet felújítására. Ez a pályázat által elnyert összeg lehetővé tette a tető hátsó részének a felújítását. 2013-ban újra pályáztunk s a Kultúrális Minisztériumtól ugyancsak 4.000,- Eurót kaptunk. A munkálatok így tovább folytatódtak és a hajórész egyik oldalát (az északi részt) sikerült teljes mértékben felújítani. Az idén 2014-ben a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától újabb 5.000,- Euró anyagi támogatásban részesült gyülekezetünk, s így sikerült teljes egészében befejezni a templom tetőzetének felújítását a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal rendelkezése szerint. A munkálatokat az erre a munkára szakosodott Igló-i cég Dalibor Duľa vezetésével végezte.

Szükség volt az összefogásra, az áldozathozatalra, hogy mielőbb befejezhessük a munkálatokat.

Szeretnénk köszönetet mondani ismételten Kassa Megye Önkormányzatának, a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériumának, a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársainak, a Szlovákia Református Keresztyén Egyház Zsinatának, a Kisújhelyi Református Egyházközségnek, a Kis- és Nagybári Református Egyházközségek tagjainak, a községből idegenbe elszakadt, egykori gyülekezeti tagoknak, idegenben élő ismeretlen, de ügyünket szívükön viselő testvéreinknek és szeretteiknek, a gyülekezet hűséges tagjainak, idős, egyedül élő asszonytestvéreinknek példamutató adakozását.
Köszönet azon élő és sajnos az ebből az életből már eltávozott mestereknek és szakembereknek, gyülekezeti tagoknak fizikai segítségét, akik a munkálatok során kitartóan dolgoztak, hogy méltóképpen megújulhasson ez a hajlék. Köszönet azoknak, akik az illetékes helyeken nem egyszer szóltak érdekünkben, hogy pályázataink pozitív elbírálásban részesüljenek. Köszönet illeti azokat, akik a gyülekezeten belül, s akik idegenből is felismerve jó szívvel segítő kezet nyújtottak felajánlásaikkal (a munkások számára szálláslehetőség biztosításával a Bodrogszerdahelyi görög katolikus lelkész), különböző rendezvények, mint a jótékonysági bálok megszervezésével, lebonyolításával és tomboladíjakkal is próbálták ösztönözni az embereket, az összefogásra, a nemes cél érdekében. Köszönet azoknak, akik a feledhetetlen hangulatról gondoskodtak segítve bennünket elhatározásunkban. De mindenekfelett köszönet és hála legyen Istennek, hogy bennünket ez idáig megsegített.

A gyülekezet magva mindig is fontosnak tartotta, hogy temploma méltó helye legyen az Úrral való találkozásnak. Ezek azok, akik szeretik a templomot, ahol az Úr utoléri őket, és szavával megérinti az Őt szeretőket minden gondjukban, bajukban, bánatukban, nyomorúságukban, félelmükben erőt, s vigasztalást adva a minden napi terhek és keresztek hordozásához. Akik fontosnak tartják, hogy példamutatóan továbbadhassák Istenhez való ragaszkodásukat, szeretetüket, hogy ha majd nagyra nőtt gyermekeik, unokáik leülnek, a régi padban büszkén emlékezhessenek, hogy abban a padban imádkozott egykor az áldott szívű nagymama, s ott énekelt a feledhetetlen nagyapa Istent dicsőítve, magasztalva.  Ez ad erőt a kis gyülekezetnek, ha olykor megfáradva is újra talpra álljon, és lelkesen fogjon hozzá kijavítani a hibákat, s ha kell felújítani akár teljes egészében is az elődökhöz hűen.

„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki.“ (Példabeszédek 19:17)